Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Reguleringsplan

  Endret:25.08.2017 10:38 Emneord (los) Byggesak
De fleste av kommunens reguleringsplaner ligger tilgjengelig i kommunens kartløsning. Det kan forekomme feil og mangler i kartene. Kartene anses derfor som veilendende og er følgelig ikke juridisk bindende.
 
Reguleringsplan er detaljplaner som omfatter planbeskrivelse, plankart og tilhørende reguleringsbestemmelser. Planene avklarer utnytting og bruk av arealene de omfatter. Kartet er juridisk bindende. En bebyggelsesplan er oftest mer detaljert enn en reguleringsplan, og dekker vanligvis et mindre område.

Reguleringsplan kreves der det i arealdelen av kommuneplanen er avsatt framtidig byggeområde (KP § 2.5 a), mens bebyggelsesplan skal utarbeides ved utvidelse av eksisterende byggeområder (KP § 2.5 b). Tiltenkte formål for området det søkes å utarbeide reguleringsforslag for, skal være i tråd med formålet i kommuneplanen.

Planarbeidet skal legge til rette for at parter med interesser innen planområdet skal kunne medvirke. Planprosessen skal dessuten bidra til å ivareta overordnede strategier og samordne interessene til ulike offentlige instanser. Målsettingen med reguleringsplanene ved å avklare arealbruk, er å i størst mulig grad sikre brukerinteresser, verneinteresser, utbyggingsinteresser og estetiske hensyn.

Reguleringsplan kan utarbeides både av offentlige instanser og av private. Planene skal utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og forståelig form, jfr. Pbl § 27-1, første ledd
Planseksjonen behandler private planforslag etter plan- og bygningsloven. Planene legges fram for politisk behandling av planseksjonen. 
 
Opprettet: 09.12.2010 13:01

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar