Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Reguleringsplan

  Endret:20.12.2018 09:10 Emneord (los) Plan

reguleringplan.jpg

En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastlegger med andre ord hvordan et område skal anvendes og bebygges. 


Der det foreligger godkjent plan skal alle søknadspliktige tiltak utformes etter denne. Reguleringsplaner skal vedtas av kommunestyret, men kan utarbeides både av offentlige og private aktører.
 

Hvordan finner jeg en reguleringsplan?

De fleste av kommunens vedtatte reguleringsplaner er tilgjengelig i kommunens kartløsning, eller kan fås ved kontakt med planavdelingen ved Enhet for miljø og plan.

Her finner du:

To typer reguleringsplaner

Det finnes to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. 

For flere eiendommer eller for større områder kan kommunen utarbeide reguleringsplan som områderegulering. Kommunen kan overlate til andre myndigheter eller private å utarbeide forslag til områderegulering innenfor de rammer kommunen fastsetter. Private aktører har i utgangspunktet ingen forslagsrett når det gjelder områderegulering.
 
Private aktører har rett til å utarbeide forslag til detaljregulering. For private detaljreguleringsforslag har forslagsstiller krav på at forslaget tas imot, behandles, og at kommunen tar standpunkt til om forslaget skal fremmes, og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget skal følge opp hovedtrekk og rammer i overordnede planer, og skal utarbeides av fagkyndige.
 

Når kreves en reguleringsplan?

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 kreves det reguleringsplan for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Krav til reguleringsplan gjelder ikke for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av energi etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven.
 
I henhold til kommuneplanens arealdel med bestemmelser vedtatt 22.06.2011 stilles det krav til reguleringsplan ved følgende tiltak:

  • I de områder som i kommuneplanen er avsatt til utbyggingsformål
  • Ved utvidelse eller etablering av nye småbåthavner
  • I byggeområder dersom tiltaket omhandler mer enn 3 boliger
For utarbeiding av forslag til detaljregulering, se planveileder. Der finner du også maler som kan benyttes ved utarbeidelse av planforslag.
Opprettet: 18.10.2011 09:50

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar