Tittel: Vann og avløp - Festningsgata
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/prosjekter/Sider/Vann-og-avløp---Festningsgata.aspx
Vann og avløp - Festningsgata

Vann og avløp - Festningsgata

Henrik Meyer Endret:26.07.2019 10:44

Halden kommune skal i løpet av høsten 2018 og 2019 oppgradere vann- og avløpsledninger i Festningsgata og deler av Knardalsbakken. 


Prosjektet omfatter Festningsgata/Festningsstredet fra krysset ved Adelgata og helt opp til festningen. Den nederste delen av Knardalsbakken som munner ut i Festningsgata er også del av prosjektet. Det er også den øverste delen av Moriangata som ligger mellom Festningsstredet og Morianstredet. 

Det vil bli etablert riggplass for anleggskontor og lager på deler av parkeringsplassen i krysset Adelgata/Peder Colbjørnsens gate. Se kart for hele anleggsområdet under.

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 

Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene.

For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. Det vil få store konsekvenser for trafikken i området. Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd.

Etter at gravearbeidet er fullført vil gatene bli satt i stand igjen med brostein og asfalt på samme sted som før anleggsstart.


Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer.

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.


Kjøring og parkering

Dette anleggsarbeidet vil gi store trafikkale utfordringer. Det vil bli stengte veier, men hvilke veistrekninger som er stengt vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. 

I første fase av arbeidet var den nederste delen av Festningsgata stengt helt for biltrafikk mellom Adelgata og Knardalsbakken. Slik var det fra oktober til desember 2018. Festningsgata ble påny stengt våren 2019 for stensetting. 12. juni 2019 åpnet Festningsgata igjen midlertidig for at alle sommerens arrangementer i festningen skal gå uforstyrret. Det er nå planlagt å steng Festningsgata en siste gang i august 2019 - da for en periode på cirka to uker. 

Når Festningsgata er stengt vil det ikke være mulig å kjøre bil ned Knardalsbakken og Festningsgata til sentrum. Det vil bli skiltet omkjøring via Iddeveien. Halden kommune oppfordrer de som har muligheten til å gå, sykle eller samkjøre om å gjøre dette, fordi nødvendig omkjøring trolig vil gi køer ved Iddeveien. For gående og syklende vil det være mulig å komme seg til byen via Knardalsbakken. 

Også bussen vil måtte finne en annen vei under deler av dette anleggsprosjektet. Spørsmål om hvordan busstrafikken påvirkes kan rettes til Østfold kollektivtrafikk. Informasjon vil bli gjort kjent på deres nettsider her. 

Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Det vil være noen som ikke vil kunne parkere ved egen eiendom i perioder. Dette vil berørte bli orientert om etterhvert. Ved spørsmål eller problemer rundt parkering bør du kontakte Halden kommunes prosjektleder. Se kontaktinformasjon lenger ned på denne siden. 

Omkjøringer vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. Halden kommune vil følge med på trafikkutviklingen i anleggsperioden og kontinuerlig vurdere nødvendige tiltak. 

Hele anleggsarbeidet ventes å vare fram til sensommeren 2019, så det vil være ulike deler av området som til enhver tid er berørt.


Kart

Dette kartet viser hele anleggsområdet. Den røde streken markerer hvor det vil bli gravearbeider. Den røde firkanten er området hvor det vil være riggplass/lagerplass:
Anleggskart Festningsgata (Illustrasjon Halden kommune).jpg
 
Fakta:Kontaktinformasjon:
Oppdragsgiver:        Halden kommune
Prosjektleder:       Torbjørn Larsen, Halden kommune
Epost:                   torbjorn.larsen@halden.kommune.no
Telefon:                 95 45 98 78
Entreprenør:            Eivind Engseth AS


Prosjektleder:       Vidar Gjendem
Epost:                   vidar@eivindengseth.no  
Telefon:                94802230
Kostnadsramme:     10 millioner kroner
Fremdrift:                
17. oktober 2018: Oppstart. Festningsgata stenges.
23. desember 2018: Forventet gjenåpning av Festningsgata/Knardalsbakken
Vår 2019: Festningsgata stenger pga stensetting
12. juni 2019: Festningsgata åpner midlertidig.
5. august 2019: Festningsgata stenger for ca 2 uker pga stensetting.Opprettet: 12.10.2018 14:53
Du er her: Hjem > Teknisk > Prosjekter - bygg og anlegg > Vann og avløp - Festningsgata