Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann og fjernvarme - Tyska og Hollenderen

Henrik Meyer Endret:27.11.2019 16:15

Halden kommune skal legge ny vannledning til Remmendalen renseanlegg. Samtidig skal det legges rør så renseanlegget kan levere fjernvarme i fremtiden. Arbeidet vil pågå fram til sommeren 2019 og vil legge store begrensninger på turområdet på Tyska og Hollenderen. 

Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet.

Anleggsarbeidet vil i stor grad foregå i turområdene Tyska og Hollenderen. I tillegg vil deler av Refneveien berøres.

Hva skal gjøres?

Det skal legges ny vannledning fra bobilparkeringen på Tyska over Hollenderen og fram til Remmendalen renseanlegg. Det skal også legges rør for fjernvarme i den samme traseen. 

Dette prosjektet er spesielt fordi rørene ikke skal graves ned i bakken. De skal legges over bakken. Deretter skal de dekkes til med fyllmasser. Dette vil gi en vesentlig endring i terrenget. Når dette er ferdig vil rørene være skjult av en jordvoll gjennom området på Tyska og Hollenderen. Denne vollen vil være 1-2 meter høyere enn dagens terreng. 
Det vil bli anlagt en gruset tursti på toppen av vollen som vil ha bedre standard enn dagens tursti i området. Det vil også etableres belysning langs denne turstien for å øke turgåernes sikkerhet og dermed gjøre området litt mer tilgjengelig.

Det er allerede kjørt en god del masser ut i dette området. Dette er rene fyllmasser som kommer fra andre anleggsprosjekt. Dette skal brukes til å dekke over rørene. Det gamle impregneringsanlegget er nå revet som et ledd i dette prosjektet. Det bidrar til at området vil fremstå mer ryddig enn tidligere. 

Hvorfor?

Remmendalen renseanlegg har i dag kun en rørledning som fører rent vann til anlegget. For å sikre driften av renseanlegget ytterligere er det lurt å ha to tilførsler av rent vann. Dette er et viktig miljømessig tiltak fordi det øker sikkerheten for at avløp i Halden renses skikkelig også om det skulle skje noe med den den ene vannledningen.

Driften av Halden kommunes nye renseanlegg gir mye energi. Noe av dette brukes til oppvarming av renseanlegget, men det er også mye overskuddsenergi som på sikt kan utnyttes som fjernvarme hvis det legges til rette for det. Det ligger i dag rør for fjernvarme i bakken ved Tyska/Høvleriet. Når det likevel skal være anleggsarbeid mellom dette området og renseanlegget er det fornuftig samtidig å legge rør for fjernvarme helt fram til renseanlegget.

Det er grunnforholdene i området, samt nærheten til vann, som er årsaken til at rørene legges over bakken. Det er kjent at det er forurenset grunn etter tidligere virksomhet i området. For å redusere muligheten for spredning av forurensning er det ikke ønskelig å grave unødig i dette. Samtidig er det usikkert hvor stabile grunnforhold det er i det hele tatt etter århundrers sagbruksvirksomhet langs Tista. Ved å legge rørene over bakken er man sikre på at disse vil ligge stabilt. Samtidig er det heller ikke ønskelig at rørene ligger under vannoverflaten.

Traseen som er valgt er den samme som er tenkt for en fremtidig vei ved en eventuell utbygging av dette området. Ved fremtidig bygging her vil det måtte bygges et par meter over vannflaten av sikkerhetsmessige grunner. Dermed vil hele området måtte bli hevet noe ved en utbygging og da vil terrenget igjen jevne seg noe ut. 

Turområdet på Tyska og Hollenderen

Anleggsområdet er i hovedsak i et populært turområde. Det er ikke forsvarlig å ha turgåere i nærheten av et område med mange lastebiler og gravemaskiner. Av hensyn til publikums sikkerhet vil derfor dette turområdet måtte stenges helt i anleggsperioden. Det betyr at Kyststien over Tyska og Hollenderen vil være stengt, samt at øvrige områder rundt stien også vil være avsperret. Turgåere vil måtte bruke Refneveien for å komme forbi dette området. Dette gjør vi fordi vi ikke vil risikere noen personskader.

Parkering

Bobilplassen ved Tyska vil være utilgjengelig noen dager i forbindelse med oppstart av prosjektet, men vil ellers være tilgjengelig som normalt. Ingen andre parkeringsplasser påvirkes av dette. 

Kart

Dette kartet viser hele anleggsområdet. Den røde streken markerer hvor det vil bli gravearbeider:
Anleggskart Tyska-Hollenderen2018.jpg

 

Fakta: Kontaktinformasjon:
Oppdragsgiver:     Halden kommune
Prosjektleder: Torbjørn Larsen, Halden kommune
Epost: torbjorn.larsen@halden.kommune.no
Telefon: 95459878
Entreprenør:         Leif Grimsrud ASProsjektleder: Stian Klausen, Leif Grimsrud AS
Epost: stian.klausen@leifgrimsrud.no
Telefon: 92013428 

Anleggsleder: Nils Vaglen, Leif Grimsrud AS
Epost: Nils.Vaglen@leifgrimsrud.no
Telefon: 90197830
Fremdrift:            November 2018 – oppstart
                            Sommer 2019 - ferdigstillelse
 


Opprettet: 12.11.2018 09:38

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar