Tittel: Avløpsrenseanlegg
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/vannavlop/Avløp/Sider/Avløpsrenseanlegg.aspx
Avløpsrenseanlegg

Avløpsrenseanlegg

  Endret:24.12.2015 05:55 Emneord (los) Avløpshåndtering

Kommunale renseanlegg

Avløpsvannet fra Halden behandles hovedsakelig ved Remmen renseanlegg. I tillegg finnes det renseanleggene i Kornsjø, Bakke og Brekke.
 
Hvilken funksjon har renseanleggene?
Renseanlegget skal bidra til å redusere forurensningen i Iddefjorden, slik at vårt viktigste rekreasjonsområde forbedres og bevares også for kommende generasjoner. Statlige myndigheter har definert Iddefjorden som et følsomt område i forhold til utslipp av avløpsvann. Dette betyr at begge våre renseanlegg har krav om omfattende behandling, bl.a.nitrogenfjerning.
 
Ved renseanleggene fjernes:
• Partikler
• Organisk stoff
• Fosfor
• Nitrogen
Det rensede vannet slippes ut i Iddefjorden. Hvordan miljøet påvirkes er dermed avhengig av avløpsvannets kvalitet og avløpssystemets tilstand og hvordan det drives.
 
Remmen renseanlegg:
Remmen renseanlegg sto ferdig i 1979. Det er et kjemisk renseanlegg hvor det tilsettes kjemikalier for fjerning av fosforforbindelser fra avløpsvannet.
 
Avløpsmengder/tilførsler
Anlegget er dimensjonert til å kunne behandle 0,3 kubikkmeter i sekundet. Tilførsler over 0,3 m3/s må ledes via overløpet på renseanlegget. På årsbasis behandler anlegget ca. 5,5 millioner kubikkmeter. Overløps mengder er svært nedbøravhengig og varierer fra år til år
 
Renseprosess
Mekanisk rensing (grovrensing gjennom rister og sandfang, kjemisk rensing (fosfor skilles ut), før det slippes ut på 50 meter dyp i Iddefjorden. 
 
Slam og gassproduksjon
Slammet blir fortykket i fortykkere (0,5 til 4 % TS). Deretter blir det sentrifugert til ca.25 % TS. Slammet blir brukt til jordforbedring til grøntanlegg.
Mer informasjon finner du på NOVARs kunnskapsbase om slam.
 
Utslipp til fjorden
Forurensningsmyndighetene stiller krav til utslipp fra renseanleggene. For å kontrollere at kravene overholdes tas det kontinuerlig vannprøver av innløpet og utløpet. Forholdene er blitt merkbart bedre, spesielt i Bunnefjorden.
 
Årlige utslippstall for Remmen:
 
Stoff
Enhet
2006
2007
2008
2009
2010​
Behandlet avløpsmengder
mill m3
5,7
5,5
5,6
5,2
4,5​
Overløp
mill m3
0,06
0,2
0,4
0,1

0,4​

Fosfor
% renseeffekt
86
91
87
90
93​
 

Private renseanlegg

Ikke alle eiendommer i Halden kommune har tilgang til offentlig vann- og avløpsnett. Avløpsvannet renses her lokalt ved hjelp av ulike renseløsninger. For å rense avløpsvannet lokalt må du ha en utslippstillatelse fra Halden kommune.
 
Renseløsninger
Godkjente private renseløsninger i Halden kommune er; Infiltrasjonsanlegg, minirenseanlegg, våtmarksfilter, biofilter for gråvann og tett tank for svartvann. Hvilken løsning som passer best for din eiendom avhenger av utslippskrav, lokale stedlige naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg. Oversikt over leverandører av private renseanlegg finner du her.
 
Når må det søkes om utslippstillatelse?
  • Ved alle utslipp av avløpsvann til grunn eller vassdrag
  • Ved utslipp av avløpsvann til tett tank
  • Ved vesentlig utvidelse/endring av eksisterende utslipp
  • Ved utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte
  •  
Opprettet: 16.12.2010 09:28
Du er her: Hjem > Teknisk > Vann og avløp > Avløp > Avløpsrenseanlegg