Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Avløpssystemer

  Endret:24.12.2015 05:56 Emneord (los) Avløpshåndtering
I fellessystemet renner både kloakk og regnvann i det samme røret. I nedbørsrike perioder kan fellessystemet bli overbelastet og føre fortynnet avløpsvann ut i vassdrag og fjord. I et separatsystem ledes kloakken i ett rør og regnvannet i et annet.
Kloakken går til renseanleggene, mens regnvannet eller overvannet, ledes ut i byens vassdrag og fjord. For å unngå overbelastning og forurensing av vannmiljøene skal regnvannet som en hovedregel håndteres lokalt og ledes til bekk/vassdrag/fjord.

Avløpsledninger kan defineres i 3 kategorier:
OV – overvannsledninger:
Brukes til å frakte overflatevann til resipient. Overflatevann er alt regnvann som samles opp fra sluk i vei og diker. Resipient er mottaksstedet for overflatevannet, d.v.s. større bekker, elver eller naturlige inn/sjøer.
 
SP – spillvannsledninger:
Avløpsvann fra husholdninger og industri/næring. Inneholder alt fra toaletter, dusjer og oppvaskvann, i tillegg fettholdig og annet spesielt avløp fra industrien. Spillvannsledninger frakter alt avløpsvannet direkte til renseanlegg. OV og SP ledninger i kombinasjon blir kalt for ”separatsystem”. Alle ledninger som blir lagt nå og de siste 30 årene er lagt som separatsystem.
 
AF – avløpsledninger-felles:
Spillvann og overflatevann går i det samme røret. Dette systemet blir kalt ”fellessystem”, og er av eldre dato. Ved normal drift vil alt vannet, spillvann og overflatevann, i fellesledninger sendes til renseanlegg. Når det kommer store nedbørs mengder, vil fellesledningene slippe overflatevannet til en egnet resipient og sende ”normal mengden” til rensing. Dette gjøres ved at vannet passerer ”driftsoverløp”, som begrenser mengden som passerer videre til renseanlegg. Slike rør er ofte produsert i betong og når de blir skiftet ut benyttes det rør produsert i PVC eller PE, da til separatsystem.
 
 Prinsippskisse-over-VA-systemene_imagelarge.png
Tekniske krav til kommunale avløpsledninger reguleres gjennom bestemmelsene i kommunens VA-norm. Tekniske krav til private stikkledninger reguleres gjennom bestemmelsene i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, som kan bestilles hos kommuneforlaget eller via en lokal bokhandler.
 
Skjulte og synlige deler av transportsystemet
Tusenvis av kumlokk rundt om i byen er kanskje det mest synlige tegnet på at noe skjer under bakken. Dette er inspeksjonsluker eller adkomstvei til en verden under gateplanet. Andre synlige deler av avløpssystemet er rister og regnvannsutslipp. Av de skjulte tjenestene i Halden finnes det:
  • 26 overløp
  • 66 pumpestasjoner
  • 423 km avløpsledninger
  • 1500 avløpskummer
Opprettet: 16.12.2010 09:29

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar