Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Avløp

  Endret:29.03.2017 13:00 Emneord (los) Vann og avløp
Beskrivelse
Boliger og virksomheter skal være tilknyttet det offentlige avløpssystemet ved privat stikkledning til hovedledning. Kommunen kan kreve at private stikkledninger skal rehabiliteres for å hindre forurensning. Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning). Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser. Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, det vil si både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann.
 
Målgruppe
Innbyggere, næringsliv
 
Kriterier
Boliger og virksomheter må være tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige avløpssystemet ved privat stikkledning til hovedledning. Eventuelle krav til slike tilknytninger avgjøres normalt gjennom reguleringsplan, ved søknad om byggetillatelse eller rørleggermeldinger. Kommunen kan gjennom enkeltvedtak kreve rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning.
 
Pris for tjenesten
Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige avløpsnettet fastsettes av kommunestyret.
 

Priser på kommunale tjenester i Halden

 
Samarbeidspartnere
Kommunen har ansvar for utslipp fra det offentlige avløpsanlegget og rapporterer utslippsdata til fylkesmannen. Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.
 
Klagemulighet
Får du pålegg om tilknytning eller rehabilitering av privat stikkledning, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
 
Lovpraksis
Plikten til å være tilknyttet offentlig avløpssystem framgår av § 27-2 i plan- og bygningsloven. § 22 i forurensningsloven gjelder krav om rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning.
Opprettet: 19.11.2010 12:34

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar