Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Oppgradering av mindre avløpsanlegg

  Endret:22.09.2017 09:30 Emneord (los) Vann og avløp
Utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (spredt bebyggelse).

 
Installering av vann i bolig eller fritidsbebyggelse i områder hvor det ikke er offentlig avløpsledning medfører at det på forhånd må søkes om utslippstillatelse. Det er også nødvendig å innhente utslippstillatelse dersom utslippet skal økes vesentlig.
Innleggelse av vannklosett og dusj/bad anses som vesentlig økning. Krav om utslippstillatelse gjelder for bolig og fritidshus, bedrifter og andre virksomheter med innlagt vann.
Det er kommunen som er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften kapittel 12 og 13 og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av forskriften følges.
”Spredt avløp” brukes som betegnelse på alle avløpsanlegg i bygninger som har innlagt vann, men som ikke er tilknyttet offentlig avløpsledning. 
 
Med innlagt vann menes vann fra brønn, cisterne/tank, vannverk eller lignende, som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs.

Regler for etablering av nye utslipp – Vesentlig økning i eksisterende utslipp
 
Installering av vann i bygning medfører at det er nødvendig å innhente tillatelse etter to forskjellige regelverk:
 
1. Søknad om utslippstillatelse behandles etter forurensningsforskriften kapittel 12, ”krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende”, jf. ”lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune”.
 
2. Byggetillatelse for etablering av anlegget behandles etter Plan- og bygningsloven. Søknad om utslippstillatelse og byggetillatelse må forestås og innsendes gjennom et godkjent foretak.

Eksisterende utslipp – Handlingsplan for opprydding
 
Halden kommune har vedtatt en lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.
Gjennom denne forskriften er alle eksisterende utslipp etablert før 1. januar 2007 og som på det tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige med virkning fra 20. mai 2010. Utslippene kan likevel bestå inntil kommunen gir pålegg om opprydding.
Halden kommune har vedtatt en handlingsplan for opprydding i spredt bebyggelse. Handlingsplanen gir nærmere bestemmelser for gjennomføringen av oppryddingen. Alle spredte kloakkutslipp som ikke er tilknyttet offentlig avløpsledning skal være oppgraderte og i forskriftsmessig stand innen 2015 og 2021. Dersom du vil vite mer om handlingsplanen og hvilke frister som gjelder får du dette ved å klikke på denne linken: Handlingsplan for spredt avløp.
 
Kommunen vil informere den enkelte anleggseier om tidspunkt for når den enkelte anleggseier må oppgradere sitt avløpsanlegg. Det vil også bli avholdt informasjonsmøter i god tid før oppgraderingen av anleggene skal gjennomføres
 
Anleggsløsninger som vanligvis kan benyttes er:
  • Direkte infiltrasjon i grunn
  • Konstruert våtmarksfilter
  • Kunstig sandfiltergrøft med tett oppsamlingstank for vannklosett
  • Minirenseanlegg
Der det er teknisk mulig å anlegge et infiltrasjonsanlegg i stedlige masser vil dette bli påkrevd.
Om du ønsker mer detaljert informasjon om de forskjellige anleggstypene kan du få dette ved å klikke på denne linken 
 
Tilsyn og kontroll
 
Kommunen er tilsynsmyndighet for mindre avløpsanlegg og fører tilsyn med at anleggene etableres og drives i samsvar med forskriftene og de vilkår som fremgår av utslippstillatelsen. Nærmere informasjon om tilsyn og kontroll får du ved å klikke her
 
Definisjoner
Svartvann:        Avløp fra vannklosett
Gråvann:           Sanitært avløpsvann fra bad, dusj kjøkken og andre husholdningsavløp med unntak av avløp fra vannklosett
Avløpsvann:       Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
Biologisk toalett: Et toalett hvor avfall omdannes til kompost og væsken fordampes.
 
Ytterligere informasjon om mindre avløpsanlegg
 
 
Spørsmål vedrørende tilsyn og kontroll kan rettes til:
 
Willy Elders 
telefon 69 17 47 24
 
Spørsmål vedrørende spredt avløp kan rettes til:
 
Øystein Gaulin
telefon 69 17 47 21
Mail: oystein.gaulin@halden.kommune.no
Opprettet: 21.11.2011 12:16

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar