Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Overvann

  Endret:29.03.2017 13:23 Emneord (los) Vann og avløp
Med overvann menes nedbør og vann fra is og snøsmelting som renner av på overflaten.
  
Overvann som renner ned i et sluk
I bebygde områder har håndtering av overvann normalt tidligere vært basert på et prinsipp om å lede overvannet raskest mulig bort i lukkede ledningssystemer til nærmeste bekk, elv eller sjø. Økende urbanisering har medført at stadig mer overvann renner av på terrengoverflaten istedenfor å infiltrere i grunnen. Dette kan føre til at avløpssystemene blir tilført mer vann enn de kan ta i mot, noe som resulterer i hyppigere flomsituasjoner og ulemper som følge av dette.
 
I bebygde områder skal overvann i størst mulig grad tas hånd om lokalt. Ved utbygging/fortetting skal det søkes løsninger som holder tilbake/fordrøyer den økede overflateavrenningen som utbyggingen medfører. Der forholdene ligger til rette for det skal det anlegges åpne overvannssystemer, og eksisterende lukkede overvannssystemer skal vurderes åpnet. Frie vannflater vil gi områder en ny dimensjon til glede for innbyggere, og bidra til biologisk mangfold. Overvannshåndtering må så tidlig som mulig samordnes med arealplanleggingen i kommunen. Utbyggingsområdets naturgrunnlag og topografi bør legges til grunn ved valg av overvannssystem.
Opprettet: 19.11.2010 13:06

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar