Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hvordan knytter vi oss til

  Endret:24.12.2015 07:58 Emneord (los) Avløpshåndtering, Vannforsyning
Enhver eiendom som skal tilknyttes kommunens vann- og/eller avløpsledninger må søke om sanitærabonnement. Ta kontakt med en godkjent rørlegger/entreprenør. Firmaet vil søke om godkjenning av ansvarsrett for arbeidet samt sende søknad om sanitærabonnement. Arbeide på sanitæranlegg må ikke utføres av andre enn de som har/får kommunens tillatelse til dette. Eieren av sanitæranlegg har ansvaret for at hans sanitæranlegg til enhver tid er i forskriftsmessig stand, herunder at samtlige tappeventiler holdes lukket for å unngå vannskader når vann ikke brukes. Dersom det ligger kommunalt ledningsnett i området, og det er godt nok kapasitet på disse vil igangsettingstillatelse normalt bli gitt innen vanlig saksbehandlingstid, normalt innen tre uker. Søknad om sanitærabonnement blir behandlet i henhold til abonnementsvilkårene for Halden kommune.
 
Eiendommer som knytter seg til det kommunale ledningsnettet vil bli belastet med tilknytningsavgift samt årlige vanngebyrer. Gebyrenes størrelse kan du finne ved å trykke her.
 
Boliger som har innlagt vann plikter å ha godkjent avløpsløsning, noe som innebærer tilknytning til kommunalt avløpsnett eller godkjent separat avløpsløsning.
 
Avløp 
Dersom eiendommen ligger lavt i forhold til høyden på kommunalt ledningsnett må avløpet pumpes til kommunalt nett. Villapumpestasjoner må bekostes og driftes av huseier. Dersom eiendommen ligger langt fra kommunalt avløpsnett, og det ikke er praktisk eller økonomisk mulig å knytte avløpet til kommunalt nett vil det kreves at husholdningsavløpet renses på eiendommen før det slippes ut i terreng/bekk. Kontakt Natur og Miljø via servicetorget for ytterligere informasjon om separate avløpsanlegg. Kommunen har tilskuddsordninger for boliger og du kan få opptil kr. 100.000,- i tilskudd ved store anleggskostnader ved å tilknytte seg det kommunale nettet.
 
Spesielt for hytteeiere
Dersom du ønsker innlagt vann på hytta må du kontakte en godkjent rørlegger/entreprenør. Fagmannen kan se om det er praktisk og økonomisk mulig å knytte hytta til kommunalt ledningsnett, og vil sende de nødvendige søknadene til kommunen. Dersom det finnes kommunale ledninger, og kapasiteten er tilfredsstillende vil godkjenning normalt bli gitt innen vanlig saksbehandlingstid.
 
Det er viktig å huske at alle hytter med innlagt vann skal ha godkjent avløpsløsning, noe som innebærer tilknytning til kommunalt avløpsnett eller installering av godkjent avløpsrenseløsning.
 
Dersom du ønsker å tilknytting til privat sommervannledning må du kontakte hyttevelforeningen eller vannlaget som eier ledningen, og få godkjenning til tilknytning før rørlegger/entreprenør går videre i søknadsprosessen.
 
Alle hytter må ha vannmåler.
 
Opprettet: 18.11.2010 13:04

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar