Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Plikter og ansvar

  Endret:24.12.2015 07:59 Emneord (los) Vannforsyning, Avløpshåndtering, Kommunale avgifter og gebyrer
Stikkledning er definert som vann- og avløpsledninger (rør) inkludert overvann (dreneringsvann, takvann, overflatevann) fra kommunal hovedledning fram til bygget.
 
Stikkledninger må ikke overbygges ved bygging av garasje e.l. Det er videre viktig at kumlokk og utvendig stoppekran er tilgjengelig for vedlikehold. Ligger deler av stikkledningen over naboeiendom skal det i henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp være tinglyste erklæringer for dette. Det skal også være tinglysninger der hvor stikkledningen er felles med andre eiendommer.
 
Stikkledninger blir også utsatt for nedbrytning og slitasje over tid. Stikkledninger eies og vedlikeholdes i sin helhet av eiendomseier. Det betyr at eiendomseier er ansvarlig for utbedring av feil og eventuelle vannlekkasjer på stikkledningen. Ansvaret omfatter den private stikkledningen, inkludert stoppekran fra og med tilkoblingspunkt på hovedvannledning og fram til bygget uavhengig av eiendomsgrenser.
 
Hvis du er usikker på tilstanden til dine private stikkledninger, kontakt godkjent rørlegger. 
 
Tegninger med stoppekran og trasé over private stikkledninger finnes på enkelte eiendommer i kommunen. Dette er i så fall arkivert i eiendomsmappen. Henvendelse til Servicetorget, tlf. 69 17 45 00.
 
Ansvarsforhold - avløp
Private stikkledninger skal ha tilstrekkelig fall og laveste sluk i huset skal ha nødvendig overhøyde i forhold til offentlig avløpsnett. I enkelte tilfeller kan det være behov for tilbakeslagsventil eller villapumpestasjon.
 
Bedrifter
Bedrifter som er tilhørende i Halden kommune plikter å etterkomme de til enhver tid gjeldende krav i forhold til vannforsyning, det være seg krav om installering av vannmåler samt ansvar for tilstand på bedriftens stikkledning.
 
Hytter
Hytteeiere eier stikkledninger fra kommunalt vannledningsnett og inn i hytta. Ofte er det etablert hyttevelforeninger eller vannlag som har bekostet felles sommervannledning som knytter hyttene til kommunalt vannledningsnett, og det er da foreningen som har drifts- og vedlikeholdsansvar. Vannet som transporteres i ledningen er imidlertid kommunalt, og kommunen fakturerer årsavgift i hht antall tilkoblinger og forbrukt vannmengde.
 
Hyttevelforeningen har ansvar for å lese av vannmåler ved avstengning av vann, samt betaling av vannavgift i hht vannforbruk, og innkreve summen fra sine medlemmer. Hytteeiere med vann til hyttevegg, innlagt vann eller som fyller cisterner o.l. med kommunalt vann må i tillegg betale fast årlig vannavgift. Størrelsene på avgiftene kan du se her.
 
Ledningseier plikter å forholde seg til gebyrregulativet i Halden kommune, og plikter å holde ledningsanlegget i forskriftsmessig stand i hht Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, herunder å utbedre eventuelle lekkasjer.
 
Dersom hytta har innlagt vann skal det foreligge en godkjent utslippsløsning fra eiendommen. Hytteeier er ansvarlig for å sikre at krav i gjeldende regelverk blir fulgt. Dersom ulovlig innlagt vann fører til forurensning eller skade på naboeiendom i form av forringet grunnvannskvalitet e.l. vil hytteeieren kunne stilles til ansvar for dette.
 
Mange hytteområder har dannet velforeninger/vannlag som har egne oppsamlingsledninger for avløp, som siden ledes til kommunalt avløpsnett. Foreningen står da ansvarlig for drift og vedlikehold på samleledningen, og er ansvarlig ved eventuelle feil eller mangler.
Opprettet: 18.11.2010 13:03

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar