Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Saksbehandling

  Endret:29.03.2017 14:23 Emneord (los) Vann og avløp
Legging av utvendig vann og avløpsledning, omlegging til separatsystem, tilknytning til offentlig ledningsnett, montering av varmepumpe, varmeanlegg, sanitæranlegg, sprinkleranlegg m.m. er søknadspliktige tiltak i hht plan og bygningsloven §20. Slike anlegg må forestås av et ansvarlig foretak.
Ansvarlig foretak kan gi nærmere opplysninger om hvilke dokumenter som skal vedlegges søknaden. De mest vanlige dokumentene i forbindelse med søknad om tiltak er: 
  • Standard søknadsskjema
  • Søknad om ansvarsrett
  • Kontrollplan
  • Kontrollerklæringer
  • Anmodning om ferdigattest (sendes kommunen etter at tiltaket er gjennomført)
Søknadspliktige tiltak tillates ikke igangsatt før kommunen har gitt skriftlig tillatelse til igangsetting.
Etter at tiltaket er utført, skal ansvarlig søker sende kommunen en anmodning om ferdigattest. Sammen med ferdigmeldingen skal det innleveres en målsatt skisse som viser utvendig stoppekran, kummer og tilknytningspunktet til de offentlige ledningene. Den målsatte skissen blir oppbevart i kommunens bygningsarkiv og vil for ettertiden være et godt hjelpemiddel for gjenfinning av f. eks. stoppekran, kummer etc.
  
Halden kommune har vedtatt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp og alle arbeider skal utføres i henhold til dette. Det er rørleggers plikt å gjøre seg kjent med bestemmelser og regler i reglementet. Nedenfor nevnes noen viktige momenter:
  • Det tillates ikke tilført overvann til kommunens spillvannsledninger.
  • Dersom det kommunale avløpsnettet ikke er separert skal allikevel overvann og kloakk føres i to separate ledninger frem til kommunal fellesledning. Ledningene kobles sammen ved tilkoblingspunktet.
  • Høydeforskjell mellom laveste sluk og kommunal ledning skal ikke være mindre enn 90 cm. Hvis høydekravet ikke er oppfylt, skal det anlegges tilbakeslagsventil på stikkledningen eller avløpet pumpes inn på kommunal ledning.
  • Takvann skal føres via taknedløp og ut på terreng.
  • Ved utkobling av eksisterende gammel vannledning skal alltid kammeret blendes og /eller erstattes med reparasjonsklammer på kommunal hovedledning.
Generelle opplysninger om saksgang får man på Service- og info.senteret eller hos byggesaksbehandler. Tilhørende skjemaer finner du på kommunens hjemmeside under Selvbetjening og Skjemaer.
 
Utfylling av søknadGjennomføring av tiltak

                           Først søke....                                                    Så gjennomføre...

Opprettet: 19.11.2010 15:17

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar