Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Separering av avløp

  Endret:29.03.2017 14:22 Emneord (los) Vann og avløp
Det finnes flere typer avløpsledningsnett som ligger i bakken, og disse deles i overvannsledninger, spillvannsledninger og fellesledninger. Overvannsledninger leder regnvann, drensvann og takvann, spillvannsledninger leder sanitæravløp, mens fellesledninger ledes både sanitæravløp og overvann. Les mer her.
 
Separering av avløp betyr å skille overvann og spillvann, overvannet slippes ut i bekk e.l., og spillvannet ledes til renseanlegg. Separering av avløp er både økonomisk og miljømessig fornuftig, siden det fører til at en mindre mengde avløpsvann ledes til renseanlegg og renses, samtidig som man unngår utslipp av avløpsvann ved store nedbørsmengder. Pumpestasjoner vil pumpe mindre avløpsvann og reduserer drifts- og vedlikeholdskostnader.
 
Pålegg om separering
I forbindelse med kommunalt anleggsarbeid kan det ofte bli aktuelt å gi pålegg om separering av avløp til huseiere i områder der VA-ledningsnettet legges om til separatsystem. I hht Forurensningsloven §22 kan kommunen gi pålegg om at huseiere separerer avløpet fra sin eiendom før dette ledes inn på kommunalt nett.
 
Dette innebærer at private stikkledninger til hus/bygninger legges om, og tilkobles de nye hovedledningene. Kostnadene for stikkledninger (spillvann og overvann) inkludert grøft skal i utgangspunktet bekostes av hver enkelt huseiere/gårdeier. På grunn av de ulemper saneringsarbeidene medfører har kommunen påtatt seg å bekoste stikkledningsgrøft og rør ut av vei/gate der nye hovedledninger legges. Ved behov skiftes også vannledningen hvis den ligger i samme grøft. Kostnader med rør og deler og eventuelle ekstra arbeid til dette bekostes av huseier/gårdeier. Det presiseres at stikkledninger fra hovedledning inkludert klammer er private.
 
Pålegg om separering vil bli gitt med frist for utførelse innen ett år, men kommunen anbefaler at arbeidene utføres samtidig med anlegget. Huseier står fritt til å velge rørlegger/entreprenør til å utføre arbeidene, men arbeidene skal utføres etter kommunens sanitærreglement og av godkjent rørlegger/entreprenør.  
Opprettet: 18.11.2010 14:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar