Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

 Tilskuddsordning for private vann- og avløpsanlegg

  Endret:05.04.2017 09:56 Emneord (los) Vann og avløp
Tilskuddsordningen gjelder for boligeiendommer med private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunens vann- og avløpsanlegg enten direkte eller via privat felles ledning.

Det er satt en øvre kostnadsgrense for anleggsarbeidene til privat stikkledning som tilsvarer kostnaden til å bygge et privat avløpsrenseanlegg/minirenseanlegg. 


For tilknytning av eksisterende boliger til offentlig vann- og avløpsnett, kan kommunen gi tilskudd til stikkledninger. Tilskuddsordningen gjelder også for nybygg som tilknyttes kommunens vann- og avløpsanlegg.

Tilskuddsordningen gjelder ikke når det kun tilknyttes vann.

Det gis tilskudd til en ledning kun èn gang. Det vil si at eiendommer som av ulike årsaker ikke er med på ledningen fra start ikke får tilskudd ved tilkobling senere. For tilkoblinger til tilskuddsledninger på et senere tidspunkt kan det gis tilskudd på vanlig måte dersom kostnadene overskrider kr. 100.000,- fra eiendom frem til tilskuddsledning. Anleggsbidrag inngår ikke i kostnader som omfattes av tilskuddsordningen.


Hva kreves for å motta tilskuddet:

1.    Kommunalt tilskudd gis med forbehold om nødvendig budsjettdekning. Søknader om tilskudd behandles i den rekkefølge søknadene er journalført i kommunen.

2.    Det innvilges ikke tilskudd for tiltak som er påbegynt eller fullført ved innsending av søknad.

3.    Gjennomføring av ledningsanlegg må skje etter bestemmelsene om søknad for tiltak i plan- og bygningsloven, og søknad om sanitærabonnement i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

4.    Tilskuddet faller bort dersom ledningsanlegget ikke er gjennomført, og anleggsregnskap levert kommunen innen 24 måneder etter at tilskuddet ble innvilget. Annet kan avtales med kommunen.

5.    Utbetaling av tilskudd skjer på grunnlag av anleggsregnskap tilsendt kommunen. Regnskapet skal bare omfatte kostnader til ledningsarbeider fra offentlig nett eller eksisterende stikkledning og fram til husvegg. Innvendige arbeider i bebyggelse skal ikke medtas. Pumper medtas, men kostnader til elektriker kan ikke medtas. Regnskapet kan bare omfatte fakturaer fra mva-registrerte virksomheter. Egeninnsats , tilknytningsgebyr, kommunale saksbehandlingsgebyr, tinglysingsgebyr etc. kan ikke tas med i regnskapet.

6.    Utbetalingen skjer senest 4 uker etter at anleggsregnskap, innmålingskoordinater på kof-fil for ledningstrasè (x, y, og z målt ved kummer, retningsendringer m.m) og kopi av ferdigattest er mottatt.

7.    Et privat ledningsanlegg er tilskuddsberettiget hvis kommunen har godkjent søknaden, og regnskapet viser at kostnadene for den enkelte abonnent er større enn kr 100.000,- for tilknytning vann og avløp.

8.    Tilskudd beregnes på grunnlag av fordelte regnskapsmessige kostnader fratrukket summen av beløpsgrenser for alle abonnenter (kr. 100.000,- pr. abonnent), beskrevet i pkt. 7. Av denne differansekostnaden ytes kommunalt tilskudd begrenset oppad til kr 95 000,- pr. abonnement for vann og avløp.

9.    Tilskudd gis under forutsetning om at kommunen formelt blir andelseier (med andel lik tilskuddets andel av totalkostnaden), men at tilskuddsmottakerne påtar seg det hele og fulle ansvar for drift og vedlikehold og mulig erstatningskrav. En forutsetning for tilskudd er videre at rimeligste løsningen er valgt, fellesløsningen med evt. naboer er valgt og evt. nye abonnenter skal gis mulighet for å inngå som andelseier på linje med de øvrige, så fremt dette kapasitetsmessig er mulig. Det skal i slike tilfeller inngås særskilt eller ny avtale mellom aktuelle andelseiere. Ved tilknytning av nye abonnenter skal kommunen ikke motta refusjoner tilsvarende sin andel. Kommunen vil som andelseier kunne pålegge nye abonnenter å koble seg til ledningsanlegget.

10. Tilskuddet kan kun benyttes til den type tiltak det er gitt tilsagn om.

 

Hvis rimeligste pristilbud for en abonnent viser at kostnadene overstiger kr 195 000 inklusiv tilskudd, er det frivillig å velge mellom tilknytning til kommunal ledning eller valg av minirenseanlegg/privat avløpsrenseanlegg.

 

Skriftlig søknad sendes til Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden. Det er ikke utarbeidet søknadskjema for tilskudd.

En komplett søknad om tilskudd omfatter følgende:

  • Beskrivelse av anlegget med kartfestet ledningstrasé, ledningsdimensjoner, rørkvaliteter og teknisk utførelse av grøfter mv.
  • Oversikt over antall abonnenter som skal tilknyttes stikkledningen, og evt. framtidige tilknytninger til denne. Kostnadsoversikt for fremtidige tilkoblinger.
  • Kostnadsoverslag og opplegg for fordeling av kostnadene mellom partene.
  • Oversikt over ansvarlig kontaktperson (navn, adresse, tlf, e-post) for ledningsanlegget, som skal framlegge regnskap for arbeidene, og motta tilskuddet.
  • Dokumentasjon av minst 3 anbud fra forskjellige bedrifter.
  • Redegjørelse for fellesløsning. Viktig å argumentere dersom fellesløsning ikke er brukt.

Opprettet: 18.11.2010 14:10

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar