Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Oppgradering avløpsanlegg

Karine Engebretsen Endret:05.04.2017 10:27 Emneord (los) Vann og avløp
Kloakk3.JPGPålegg om oppgradering av alle mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

 På denne siden vil du finne mye nyttig informasjon i forbindelse med oppgradering av mindre avløpsanlegg.
 
Oppgradering av mindre avløpsanlegg er et pågående prosjekt som berører mange husstander i Halden. Arbeidet skal være sluttført i løpet av 2021, men det meste vil være gjennomført i løpet av 2015. 


 Prosjektet er en del av vannforvaltningen hvor målsettingen er at alle vannforekomster skal ha god økologisk status innen 2015 og 2021. 

 Halden kommunestyre har vedtatt at det skal «ryddes opp» i alle mindre kloakkutslipp. 

 Krav om opprydding gjelder alle mindre kloakkutslipp fra bolig og fritidsbebyggelse som ikke er tilknyttet kommunens renseanlegg i Remmendalen. Krav om opprydding er satt med hjemmel i lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 13, jf. forurensningsforskriften § 12-6 og forurensningsloven § 18. 

 I henhold til lokalforskriften er alle mindre avløpsanlegg etablert før 1972 gjort ulovlig med virkning fra 20. mai 2010. Utslippene kan likevel bestå inntil kommunen gir pålegg om opprydding. 

 I henhold til forurensningsloven § 18 kan forurensningsmyndigheten oppheve eller endre vilkårene i tillatelse etter loven eller etter forskrift i medhold av loven eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom; pkt. 3.) ny teknologi gjør det mulig å minske forurensningen i vesentlig grad. 
Typisk kloakkutslipp til bekk 
I områder hvor det ligger flere hus i klynger bør eierne tilstrebe og gå sammen om å legge felles avløp fram til kommunalt anlegg eller etablere felles privat renseanlegg. Bruk av felles renseanlegg gir en større forutsigbarhet. Dette medfører en mer stabilt og bedre renseresultat.
 
Ved tilknytning til kommunalt ledningsanlegg kan det søkes om tilskudd for å få gjennomført dette. Dersom kostnadene ved å knytte seg til kommunalt ledningsanlegg overstiger kr. 100 000,- kan det søkes om tilskudd for det beløp som overstiger nevnte sum. Det kan gis inntil kr. 95 000,- i tilskudd. 

Pålegg opp opprydding er en del av vanndirektivet hvor målsettingen er at alle vannforekomster skal ha god økologisk status innen 2015 og 2021. 

Ved opprydding i mindre kloakkutslipp bør alle som får pålegg vurdere muligheten for tilknytning til kommunal avløpsledning. Dette er en løsning som skal velges dersom det er mulig å gjennomføre dette innenfor en forsvarlig kostnadsramme. 
Opprettet: 13.02.2013 12:31

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar