Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

En avkjørsel er området mellom en kommunal vei og privat eiendom. Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse.

Beskrivelse

 

Kommunen behandler og godkjenner søknad som gjelder avkjørsel fra kommunal vei:
  • Bygging av ny avkjørsel
  • Flytting av avkjørsel
  • Endret bruk av avkjørsel
Denne tjenesten gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken. For avkjørsel fra fylkesvei og riksvei sendes søknad til Statens Vegvesen.
 

Målgruppe

Grunneiere og utbyggere

Kriterier

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere. Avkjørselen må bygges i henhold til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen.  Hvis området ikke er regulert eller planen ikke inneholder avkjørsler, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

Samarbeidspartnere

Statens vegvesen

Søknadsveiledning

Kommunen kan gi deg informasjon om hvordan du skal søke, hvilke retningslinjer som gjelder og om området er regulert eller ikke.

Søknadsvedlegg

Situasjonskart der avkjørselen er inntegnet.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis søknaden blir avslått, kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Klagen må være begrunnet. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Hvis søknaden er behandlet etter plan- og bygningsloven, kan du klage  til Fylkesmannen. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Hvis saken behandles etter vegloven, er det kommunens egen klagenemnd som er klageinstans. Før klageinstansen behandler saken, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klageinstansen.

Lovpraksis

Hvis området ikke er regulert eller avkjørsel ikke inngår i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen, se vegloven (§§ 40-43) med forskrifter. Se ellers plan- og bygningsloven § 27-4.

Kontakt oss

Ansvarlig enhet

Stikkord

Avkjørsel Utkjøring

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar