Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hjemmehjelp

Emneord (los) Hjemmetjenester

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Beskrivelse

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Hjemmehjelp ytes primært hver 4.uke til renhold, vask av gulv, støvsuging, vask av bad og toalett, vindusvask maks 2 ganger pr år, evt.trappevask, tørke støv. Det vises til vedtatt standard om hjemmehjelp.

 

Målgruppe

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, rusmiddelmisbruk eller av andre årsaker, kan søke om hjemmehjelp.

Kriterier

Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. 

Samarbeidspartnere

Hjemmesykepleie, ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten, psykiatritjenesten og ambulerende team innen for rusomsorg.

Søknadsveiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp. Du har rett til å la nærmeste pårørende eller andre å hjelpe deg med søknaden. Men da må du gi en skriftlig fullmakt som legges ved søknaden.

Søknadsmottaker

Kontaktperson: Avdelingsleder Anne Andreassen tlf 69 17 45 15

Søknad om tjenester

 

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Enheten som mottar din søknad tar kontakt med deg for å avtale et besøk. Et kartleggingsskjema vil bli fylt ut sammen med deg for å kartlegge ditt behov for hjelp.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

I utsendt vedtak beskrives klageadgangen nærmere.

Lovpraksis

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2

Kontakt oss

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar