Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er helsehjelp som gis hjemme hos pasienten. Du må søke kommunen om hjemmesykepleie.

Beskrivelse

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Slik reduseres behovet for sykehjemsplass. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. 

Behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie må ha sin bakgrunn i helsesvikt. Tjenesten er organisert fra enheter for hjemmebaserte tjenester og er en heldøgns tjeneste med aktiv vakt hele døgnet. En overordnet målsetting er at tjenesten ytes etter hjelp til selvhjelpsprinsippet. Dette for at den enkelte i størst mulig grad kan bli i stand til å ivareta sin egenomsorg.

 

Målgruppe

Syke, funksjonshemmede m.m.

Kriterier

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.
 
Tjenesten ytes etter Lov om helsetjenesten i kommunen § 2-1. ”Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommunen der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg”. Søknaden vurderes individuelt og det fattes vedtak på omfang og innhold etter en helhetsvurdering. Halden kommune har en vedtatt standard på tjenesten.

Pris

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

Sykehuset Østfold, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, fastleger, psykiatritjensten og ambulerende team innen rusomsorg.

Søknadsveiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Kan fås ved å ta kontakt med enheten,  kommunens Servicesenter eller laste opp fra hjemmesiden.

Søknad om tjenester

Søknadsvedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.Evt legeerklæring eller annen dokumentasjon.​

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

Du kan også klage etter Pasientrettighetsloven § 7-2 Klage. Dersom den som yter helsehjelp, avviser anmodningen etter §7-1 eller mener at rettighetene er oppfylt, kan det klages til Helsetilsynet i fylket. Fristen for klage er 3 uker fra De har mottatt vedtaket. Klagen skal også i dette tilfellet sendes til den instansen som har fattet vedtaket.​

Lovpraksis

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2. Se også pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar