Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunal bolig

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd.

Beskrivelse

Halden kommune har et begrenset antall kommunale utleieboliger som leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene er i all hovedsak små leiligheter med 1 soverom. Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som har problemer med å skaffe deg bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold. Hver sak blir vurdert individuelt. Tildeling av kommunale boliger er ingen lovpålagt tjeneste. Dvs. at kommunen ikke plikter å tildele kommunale boliger.

Ved utleie av kommunalt disponert bolig inngås det husleiekontrakter som reguleres av Husleielovens bestemmelser. Etterspørselen etter kommunale boliger er større enn tilgangen og det står sjelden kommunale utleieboliger tomme.

 

Målgruppe

Vanskeligstilte

Kriterier

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Søknadsskjema

Ved søknad om kommunal bolig brukes skjemaet "Søknad om tjenester"

Søknadsfrist

Det kan søkes fortløpende.​

Søknadsmottaker

Søknaden sendes: Koordinerende fellestjeneste, Postboks 205, 1752 Halden.

Søknadsbehandling

Etter at søknad er mottatt vil det bli avtalt tidspunkt for kartleggingssamtale. Kartleggingen utføres av kommunalavdelingens kartleggingsteam.
Etter gjennomført kartlegging saksbehandles søknaden av Koordinerende fellestjeneste og det fattes enkeltvedtak med tilhørende begrunnelse.
Ved avslag på søknad, informeres det i samme vedtak om klageadgang med tilhørende klagebehandling. 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar