Tittel: Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen.aspx

Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen

Emneord (los) Helse og omsorg

Har du en virksomhet eller en tjeneste som er åpen for offentligheten og omfatter en form for oppholdsmulighet, hygiene og pleie, bad eller bruk av vann? Da har du meldeplikt ved oppstart og eventuelle endringer. 

Beskrivelse

 

Søknadsbehandling

Når du sender en melding, innebærer ikke det at kommunen fatter et vedtak. Men hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten. Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et pålegg. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Kontakt oss

Ansvarlig enhet

Du er her: Hjem > Tjenester > Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen