Tittel: Miljøinformasjon
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/miljøinformasjon.aspx

Miljøinformasjon

Emneord (los) Natur og miljø, Teknisk

Du kan kreve å få utlevert den miljøinformasjonen som finnes i kommunen. Retten gjelder opplysninger om det ytre miljøet og om forhold som kan påvirke miljøet eller helsen. Det ytre miljøet inkluderer kulturminner og kulturmiljø. Miljøinformasjon kan være:

  • tiltak som er i gang
  • beslutninger og planer
  • analyser av produkter som kommunen har eller bruker og som gjelder helse- og miljøvirkninger

Krav om miljøinformasjon kan fremmes skriftlig eller muntlig. Du har alltid krav på informasjon om

  • helseskadelig forurensning
  • forurensning som kan gjøre alvorlig skade på miljøet
  • forholdsregler for å hindre slike skader
  • ulovlig inngrep eller skader på miljøet

Hvis du får avslag, kan du klage innen tre uker. Klagen sendes til det organet som har gitt avslaget. Deretter videresendes klagen til nærmeste overordnede organ hvis organet selv ikke tar klagen til følge. For kommunens del er dette Fylkesmannen.

Beskrivelse

 

Målgruppe

Kriterier

Ansvarlig enhet

Du er her: Hjem > Tjenester > Miljøinformasjon