Tittel: Miljøkrav i jordbruket
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/miljøkrav i jordbruket.aspx

Miljøkrav i jordbruket

Emneord (los) Landbruk, Teknisk

​Forskrift om miljøplan er avviklet fra 2015. Formålet med miljøplanen er videreført gjennom Kvalitetssystemet i landbruket (KSL), forskrift om gjødselplanlegging og forskrift om plantevernmidler.

Beskrivelse

​Sentrale miljøkrav for å ivareta biologisk mangfold og kulturminner, godt vannmiljø og trygg mat, er videreført gjennom eget regelverk. Her gjelder bestemmelser blant annet etter naturmangfoldloven, kulturminneloven, forurensningsloven, jordlova og matloven. Dette gjelder for eksempel regelverk om gjødsling og bruk av plantevernmidler.

Utover slikt generelt regelverk stilles det også miljøvilkår for å motta tilskudd i jordbruket. Tilskuddsmottakere må blant annet:
  • ivareta vegetasjonssoner mot vann
  • unngå inngrep i kulturlandskapet
  • dokumentere bruken av plantevernmidler
  • gjennomføre gjødslingsplan


 

Målgruppe

Alle foretak som mottar produksjonstilskudd, bortsett fra foretak som bare mottar tilskudd til honningproduksjon.

Kriterier

​Du finner krav vedrørende vegetasjonssoner, kulturlandskapet og plantevernmidler i §§ 4 og 11 i forskrift om produksjonstilskudd med utfyllende informasjon i rundskriv og veiledning. Les om krav til gjødslingsplan i § 3 i forskrift om gjødselplanlegging med utfyllende informasjon i rundskriv.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Ansvarlig enhet

Du er her: Hjem > Tjenester > Miljøkrav i jordbruket