Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Oppmålingsforretning

Emneord (los) Eiendom og kart, Teknisk

Oppmålingsforretning kan gå ut på å 

 • klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom...

Beskrivelse

Oppmålingsforretning kan gå ut på å 

 • klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
 • merke og måle eksisterende grenser i mark i tråd med partenes påstander og framlagte dokument
 • fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.) For ny matrikkelenhet gjelder at du først har tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen. 
 • merke og måle nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven
 

Målgruppe

 • Eiere av eiendom (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom)
 • Personer som har festet grunn for mer enn 10 år
 • Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Kriterier

Oppmålingsforretning skal blant annet avholdes hvis du skal:

 • opprette ny matrikkelenhet ved fradeling
 • feste del av en matrikkelenhet for mer enn 10 år
 • opprette eksklusiv bruksrett til ubebygd uteareal eller eierseksjon (f.eks. hageareal eller parkeringsplass)
 • registrere eksisterende matrikkelenhet (umatrikulert grunn)
 • overføre areal fra en matrikkelenhet til en annen ved arealoverføring eller grensejustering
 • måle og merke eksisterende grense på nytt
 • sette ned grensemerke som er blitt borte

Oppmålingsforretning må være utført før det kan opprettes grunnboksblad for nye matrikkelenheter.

Pris

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet. Hvis kommunen oversitter fristen for behandling av saken, skal gebyret avkortes med en tredjedel. Oversittes fristen med ytterligere 2 måneder skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.

Søknadsveiledning

Krav (rekvisisjon) om oppmålingsforretning skal skje skriftlig. Gi blant annet opplysninger om

 • hva som rekvireres (klarlegging av eksisterende grense, grensejustering, arealoverføring osv.)  
 • eier- og festeforhold
 • grenser og naboeiendommer vist på kart
   

Søknadsbehandling

Ved matrikkelføring av en sak som krever oppmålingsforretning, skal kommunen kontrollere at alle nødvendige offentlige tillatelser og annen nødvendig dokumentasjon foreligger. Den som bestyrer oppmålingsforretningen skal meddele tid og sted for forretningen. Varselet skal sendes til den som har krevd forretningen og alle som har grunnbokshjemmel til (eller kan godtgjøre at de eier) tilstøtende grunn. Det skal føres protokoll fra oppmålingsforretningen.

Klagemulighet

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på oppmålingsforretningen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Ansvarlig enhet

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar