Tittel: Permisjon fra grunnskoleopplæring
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/permisjon fra grunnskoleopplæring.aspx

Permisjon fra grunnskoleopplæring

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon.

Beskrivelse

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon utover to uker av gangen.

Det er rektor ved den enkelte skole som avgjør søknader om permisjon i inn til to uker. Søknad om permisjon ut over to uker skal sendes Halden kommune, men leveres til rektor ved den skolen som eleven er ved.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager.
 
Foreldrene har ansvar for undervisningen i permisjonstida slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når han/hun er tilbake på skolen.
 
Folketrygdloven § 21-4 krever at skoler gir melding om elever som har fravær fra skolen som kan skyldes utenlandsopphold skal meldes til NAV pga utbetaling av bl.a. barnetrygd. Elevenes fravær skal være lenger enn et vanlig feriefravær (tre – fire uker).
Elever som er borte fra skolen i mer enn to uker kan bli skrevet ut som elev ved skolen.

 

 

 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Se opplæringslova § 2-11 første og andre ledd.

Du er her: Hjem > Tjenester > Permisjon fra grunnskoleopplæring