Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skoleskyss

Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til å bli kjørt til og fra skolen.

Beskrivelse

Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss.

Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO), og til Særskilt tilsynsordning (STO) for elever på ungdomstrinnet. Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene. Retten til skyss gjelder uavhengig av avstanden mellom hjem og skolefritidsordningen.
 
Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp (barn under opplæringspliktig alder) har rett til skyss når det på grunn av særlige hensyn er nødvendig for å kunne ta i mot denne hjelpen.
 
Retten til skoleskyss gjelder i utgangspunktet bare for elever som får sin opplæring på sin nærskole.
 
Ved delt omsorgsansvar, og det kan etableres et fast skyssmønster (50 % hos hver foresatt) kan det etter søknad innvilges gratis skoleskyss når avstanden hjem/skole er mer enn 2/4/6 km hver vei.
Retningslinjer for skoleskyss besluttes av Fylkestinget i Østfold. Skoleskyssen organiseres av Østfold kollektivtrafikk, som er ansvarlig for transporten.

Her finner du som er elev eller forelder informasjon om hvordan skoleskyss og spesialskyss fungerer i Østfold.
 

Målgruppe

  • Elever i grunnskole, videregående skole og privatskole
  • Elever med funksjonshemning 
  • Elever som er midlertidig skadet eller syke

Kriterier

Avstanden mellom skole og hjem må overstige

  • 2 km for grunnskolens 1. årstrinn
  • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn
  • 6 km for videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk.

Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor.

Pris

Skoleskyss er gratis.

Søknadsmottaker

Det er fylkeskommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skoleskyss. Dette gjelder likevel ikke hvis du er elev i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei. Da er det kommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skyss.

Søknadsbehandling

Fylkeskommunen/kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen/kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til fylkeskommunen/kommunen. Opprettholder fylkeskommunen/kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-2, 7-3 og 13-4. Se også friskolelova § 3-7  og kapittel 10 i forskrift til opplæringslova.

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar