Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Emneord (los) Landbruk, Teknisk

SMIL-ordningen er et tilskudd som går til miljøtiltak med lokal forankring.

Beskrivelse

​Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

 

Målgruppe

​Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.

Kriterier

​For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen. Tiltakene må ikke komme i konflikt med viktige naturverdier og kulturminner. Kart som viser arealet/objektets beliggenhet, der tiltaket skal gjennomføres er obligatorisk og legges ved søknaden. Gjødselplan og plantevernjournal må også dokumenteres.

Samarbeidspartnere

Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmannen.

Søknadsveiledning

Du fyller ut et søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet (se under). Kommunen kan gi deg veiledning. 

Søknadsbehandling

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Ansvarlig enhet

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar