Tittel: Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/spesielle miljøtiltak i jordbruket (smil).aspx

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Emneord (los) Landbruk

SMIL-ordningen er et tilskudd som går til miljøtiltak med lokal forankring.

Beskrivelse

​Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

 

Målgruppe

​Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.

Kriterier

​For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen. Tiltakene må ikke komme i konflikt med viktige naturverdier og kulturminner. Kart som viser arealet/objektets beliggenhet, der tiltaket skal gjennomføres er obligatorisk og legges ved søknaden. Gjødselplan og plantevernjournal må også dokumenteres.

Samarbeidspartnere

Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmannen.

Søknadsveiledning

Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmann.

Søknadsskjema finner du på landbruksdirektoratet sine nettsider eller søk her.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1.mars og 1.september.

Søknadsbehandling

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Ansvarlig enhet

Du er her: Hjem > Tjenester > Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)