Tittel: Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever.aspx

Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan få egen opplæring i norsk inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.

Beskrivelse

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige norskkunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen  i skolen. Om nødvendig kan også elevene ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring, eller begge deler.
 
Morsmålsopplæring kan legges til en annen skole enn den eleven går på.
 
Kommunen skal kartlegge elevenes norskkunnskaper før det blir gjort vedtak om særskilt norskopplæring.
 

Målgruppe

Elever fra språklige minoriteter i grunnskole og videregående skole

Kriterier

  • Eleven må ha annet morsmål enn norsk og samisk
  • Eleven har ikke tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige undervisningen
  • Det må være egnet undervisningspersonale i kommunen (dette gjelder morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring)

Søknadsveiledning

Du kan kontakte kommunen (grunnskolen) eller fylkeskommunen (videregående skole) for å få hjelp til å søke om særskilt språkopplæring.

Søknadsbehandling

Kommunen/fylkeskommunen skal kartlegge hvilke kunnskaper du har i norsk før det blir gjort et vedtak om særskilt språkopplæring. Slik kartlegging skal også skje underveis i opplæringen for å finne ut om du kan tilstrekkelig norsk til å følge den vanlige undervisningen.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen/fylkeskommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen/fylkeskommunen. Opprettholdes avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du er her: Hjem > Tjenester > Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever