Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Sykehjem - korttidsopphold

Du kan søke om korttidsplass om du har et tidsavgrenset  behov for medisinsk behandling/sykepleie som er så omfattende at det er behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon.  ​

Beskrivelse

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem, døgnopphold (minst 24 timer). Gjelder brukere som har behov for observasjon, behandling, pleie og utredning på grunn av forbigående sykdom eller sviktende helse som ikke krever sykehusinnleggelse. Oppholdets varighet skal normalt være fastlagt ved innflytting. En overordnet målsetting er at tjenesten ytes etter hjelp til selvhjelpsprinsippet, med individuell oppfølging og behandling. Dette for at den enkelte i størst mulig grad kan bli i stand til å ivareta sin egenomsorg. Korttidsopphold kan tildeles på et av sykehjemmene, eller i enkelte av omsorgsboligene.

 

Målgruppe

Personer som har behov for utredning og behandling, pleie og omsorg.

Pris

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer)

Det betales vederlag for opphold i sykehjem etter Forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. Rundskriv I-47/98 .  

Priser og satser

 

Samarbeidspartnere

Hjemmebaserte tjenester, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, fastleger, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten.

 

Søknadsveiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsvedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg. Legeerklæring og eventuell annen dokumentasjon.​

Søknadsmottaker

Søknaden skal sendes til Koordinerende fellestjenester.

Postadresse: Postboks 205, 1752 Halden

 

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem. Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre har også rett til å hjelpe deg. Men da må du gi en skriftlig fullmakt som legges ved søknaden. For søke om korttidsplass må du ta kontakt med den enheten der du bor.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

Lovpraksis

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3.

Utførende enhet

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar