Tittel: Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/transporttjeneste for funksjonshemmede (tt-ordning).aspx

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Emneord (los) Helse og omsorg

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om dør-til-dør-transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. 

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

 

Kriterier

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommun

  • Søkere mellom 14-67 år prioriteres
  • Varig rullestolbrukere og blinde skal prioriteres
  • Funksjonshemmingen må være varig
  • Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke
  • Søker som bor i omsorg- og trygdebolig kan godkjennes
  • Beboere på sykehjem godkjennes ikke
  • Søkere over 67 år med en nettoinntekt over 2G godkjennes ikke
I mange kommuner er det flere som oppfyller kriteriene enn det er hjemler for. Kommunen kan da legge ytterligere kriterier til grunn for godkjenning.

Samarbeidspartnere

Samferdselsdepartementet har pplagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

Søknadsvedlegg

Legeerklæring

Søknadsbehandling

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

Lovpraksis

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Kontakt oss

Ansvarlig enhet

Relasjonslenker

Du er her: Hjem > Tjenester > Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)