Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vergemål

Emneord (los) Helse og omsorg

Den som umyndiggjøres, skal ha verge. Det gjelder også mindreårige som ikke har pårørende med foreldreansvar. Ved andre tilfeller oppnevnes det hjelpeverge.

Beskrivelse

​Den som umyndiggjøres, skal ha verge. Det gjelder også mindreårige som ikke har pårørende med foreldreansvar. Ved andre tilfeller oppnevnes det hjelpeverge. Hjelpevergens mandat skal være avgrenset til det den myndige ikke klarer selv. Formålet med bruk av verge er å beskytte og hjelpe personer som ikke kan ivareta sine rettslige og økonomiske interesser godt nok. 

 

Målgruppe

Mindreårige, umyndiggjorte og myndige personer som på grunn av sinnslidelse eller av andre årsaker ikke kan ivareta sine anliggender.

Kriterier

Den som har foreldreansvaret, er automatisk verge for mindreårige. For mindreårige som ikke har slik verge, skal det oppnevnes verge. Verge oppnevnes også i forbindelse med en umyndiggjørelsessak.  For å få oppnevnt hjelpeverge må følgende foreligge:

  • begjæring om oppnevning fra for eksempel nære pårørende eller ansvarshavende lege/ tilsynslege ved institusjon der vedkommende er innlagt
  • tilfredsstillende legeerklæring om at vedkommende på grunn av sinnslidelse, andre psykiske forstyrrelser, senil demens, psykisk utviklingshemning eller legemlig funksjonshemning ikke kan ivareta sine anliggender
  • samtykke fra den som skal ha oppnevnt hjelpeverge hvis det ikke fremgår av legeerklæringen at innhenting av samtykke er umulig eller utilrådelig av særlige grunner 

Søknadsmottaker

​Søknad om oppnevnelse sendes vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen.

Om vergemål hos Fylkesmannen

Klagemulighet

Dersom du ikke er fornøyd med avgjørelsen i vergemålssaker, for eksempel når det gjelder utnevnelse av verge, kan du klage på avgjørelsen innen tre uker etter at du har mottatt underretningen. Klagen sendes til Fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Har Fylkesmannen truffet avgjørelsen i første instans, vil Justisdepartementet være klageinstans.

Ansvarlig enhet

​Overformynderiet, vergemålsavdelingen 
Fylkesmann i Oslo og Viken
Tlf 69 24 70 00

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar