Vann og avløp - Busterudgata

Vann og avløp - Busterudgata

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Busterudgata, Jacob Stuarts gate, Niels Stubs gate og noen sidegater. Dette prosjektet starter i januar 2022 og vil pågå frem til høsten 2023.

Beskrivelse: 

Halden kommune jobber kontinuerlig med å oppgradere vann- og avløpsnettet i Halden. I dette prosjektet er det deler av nordsiden av Halden sentrum som skal få nye vann- og avløpsledninger. Berørte gater er Busterudgata (mellom Snippen og Kristian Vs plass), Jacob Stuarts gate, deler av Svenskegata, Urtegata, Niels Stubs gate og deler av Hannibal Sehesteds gate. Bakgrunnen for tiltaket er å rydde opp i og oppgradere eksisterende vann- og avløpsnett, og oppgradere eksisterende veier og plasser.

Dette prosjektet starter med etablering av brakkerigg fra 17. januar og gravestart 24. januar i krysset mellom Urtegata og Osbekkgata. Deretter fortsetter gravingen opp Urtegata.

Hva skal gjøres? 

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør.  

Det vil bli lagt nye vannrør samtidig. Det skal også legges trekkerør for fiber langs mesteparten av traseen.

Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene. Der bygninger ligger inntil kommunalt fortau legges stikkledninger fram til husveggen. 

For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. Arbeidet kan medføre at vi må stenge vannet i kortere perioder som vi ikke har mulighet til å få varslet på forhånd. 

I tillegg vil alle veier og fortau innenfor anleggsområdet bli oppgradert. 

Hvorfor? 

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer. 

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kjøring og parkering 

Deler av veien vil bli stengt, men hvor den er stengt vil variere etter hvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Omkjøring vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etter hvert som anleggsarbeidet flytter seg. 

Det vil bli etablert riggplass/utstyrslager i Busterudgata 8 (Esso-tomten).

Dette prosjektet starter med graving i krysset mellom Urtegata og Svenskegata. Arbeidet starter i midten av januar 2022.

Kart 

Dette kartet viser hele anleggsområdet: 
De tykke røde markeringene viser hvor det skal graves i løpet av anleggsarbeidet. Halden kommune   

FAKTA:

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggeledelse: AFRY Consult AS

Entreprenør: Park & Anlegg AS

Kostnadsramme: ca 33 millioner

Framdrift:
17. januar 2022 – oppstart
Oktober 2023 – planlagt ferdigstillelse

KONTAKTINFORMASJON:

Prosjektleder: Ruben Marco Arroyo, Halden kommune
E-post: rubenmarco.arroyo@halden.kommune.no
Telefon: 991 25 131

Byggeleder: Lasse Jørn Nilsen, AFRY Consult
Epost: lasse.nilsen@afry.com
Telefon: 995 23 851

Prosjektleder: Bjørn Wiggo Norum, Park & Anlegg
E-post: bwn@park-anlegg.no
Telefon: 476 17 044

Anleggsleder: Johan Andersson, Park & Anlegg
E-post: johan.andersson@park-anlegg.no
Telefon: 418 61 316

Se andre anleggsprosjekter i Halden kommune