Ergoterapi

Ergoterapi

Har du utfordringer i hverdagen på grunn av nedsatt funksjonsevne kan du få hjelp av en ergoterapeut. 

Kontakt:

Informasjon:

Ergoterapi

Ergoterapeuten hjelpe deg med trening i dagligdagse gjøremål og tilrettelegging i din hverdag. Ergoterapeuten vurderer den enkeltes funksjon når det gjelder å utføre aktiviteter i egen hverdag.

Ergoterapitjenesten jobber for at personer skal kunne bo hjemme lengst mulig, og i størst mulig grad være selvstendige i daglige aktiviteter og gjøremål. Vi kan bidra til mestring i eget liv og trygghet i eget hjem. Vi tilbyr tjeneste til personer i alle aldre som har behov for ergoterapi. Tilbudet er gratis.

Hva kan ergoterapeuten hjelpe deg med?

 • Funksjonsbeskrivelse etter kartlegging av funksjon.
 • Tilpasning av aktiviteter og arbeidsvaner
 • Hjelpemidler: utforme begrunnelse for søknad og gi opplæring i bruk av hjelpemidler.
 • Tilrettelegging av miljøet rundt deg slik at det er med på å oppfordre til aktivitet og selvstendighet.
 • Bistå med trenings- og mestringsstrategier.
 • Forebygge fall
 • Bistand til å jobbe med struktur og planlegging av hverdagen.
 • Energiøkonomisering.
 • Veilede og bistå med å søke økonomiske støtteordninger fra Husbanken, som boligtilskudd og arkitektbistand. Informasjon om Husbanken  

Ergoterapi barn og unge

Vi jobber for at alle barn og unge, uavhengig av forutsetninger skal oppleve bevegelsesglede, deltagelse, trivsel og mestring i hverdagen. Vi tilbyr tjenester til barn og ungdom som har, eller står i fare for å få problemer med å mestre daglige aktiviteter. Dette kan gjelde kartlegging av situasjonen, trening av daglige aktiviteter, tilpassing av aktiviteter, kompensering av tapt funksjon, tilpassing/tilrettelegging av bolig, veiledning og informasjon.

Det forventes at bruker / foresatte / pårørende samarbeider og deltar i valg av tiltak og behandling. Vi forventer at man opptrer respektfullt og høflig. Ved formidling av hjelpemidler forventer vi at aktuell terapeut kontaktes hvis hjelpemiddelet som mottas ikke fungerer.

Kontakt ergoterapitjenesten:

Du kan kontakte oss mellom kl.10.00 – 15.00 

Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Vidarsvei 22, 1781 Halden
Telefon: 932 43 186

Syn, - og hørselskontakt

Syn- og hørselskontakten skal være bindeleddet mellom brukerne og hjelpemiddelsentralen, og kan gi råd og veiledning om tekniske hjelpemidler til syn- og hørselshemmede. Tjenesten kartlegger behov, gir råd om tilrettelegging, gir bistand til å søke om hjelpemidler og tilbyr oppfølging. Syn- og hørselskontakten kan ikke bestille briller eller høreapparater.

Fagkontakt syn/hørsel gir tjeneste til synshemmede, hørselshemmede, de med kombinert syn- og hørselsproblematikk og døvblinde.

Kriterier for synshjelpemidler:

For å kunne søke om lån av synshjelpemidler må synstapet være dokumentert av øyelege. Øyeopplysninger må leveres skriftlig til synskontakt i kommunen eller be øyelege sende direkte inn til NAV Hjelpemiddelsentral Viken.

Er visus redusert til 0,33 eller dårligere, vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen, med briller på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynt. Hvis synsnedsettelsen, på det beste øyet, er varig (over 2 år) kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som innsnevret synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn, kan gi rett til hjelpemidler. Synstapet må være dokumentert av øyelege eller optiker.

Kriterier for hørselshjelpemidler:

Hørselsnedsettelsen må være varig (over 2 år). Bruker du høreapparater ansees den som varig.  Hvis du ikke bruker høreapparater og allikevel søker på hørselshjelpemidler må det foreligge en attest fra fastlege eller øre-nese-hals-spesialist som legges ved søknaden.

Kontakt syn- og hørsel

Anne Lundberg Evenrud, tlf 404 11 216
Nora Hemmingsen, tlf 969 47 989

Syn/hørselskontaktene jobber primært med syn/hørsel på onsdager.

Hjelpemidler:

Lån ved kortvarig behov:

Har du midlertidig behov for hjelpemidler, inntil 2 år, låner Kommunalt hjelpemiddellager ut hjelpemidler til deg som har en kortvarig funksjonsnedsettelse. Hjelpemidlene er ikke spesielt tilpasset, men skal dekke generelle behov. Det er den enkeltes ansvar å hente og levere inn hjelpemidler ved kortvarig behov.

På lageret er det hjelpemidler til forflytning og hygiene som toalettforhøyere, dusj-/toalettstoler, manuelle rullestoler, og rullatorer. Det kan også lånes hjelpemidler som gripetenger, forhøyningsputer og strømpepåtrekker i forbindelse med operasjon.

Det er mulighet å kjøpe krykker:

 • Voksne 300 kr
 • Barnekrykker 200 kr
 • Ispigger 100 kr

Kontakt hjelpemiddellageret 

Åpningstider: 08.00- 15.00.
Telefon: 932 43 228
Adresse: Peder Ankers Gate 21. 1771 Halden.

Lån ved langvarig behov

Om du har en varig/langvarig, over 2 år, og vesentlig redusert funksjonsevne kan man søke om å få låne hjelpemidler hos Nav Øst-Viken Hjelpemiddelsentral. For å søke om dette kontaktes kommunal formidler som er ergoterapeuter eller fysioterapeuter. Ansatte i hjemmesykepleien og omsorgsboliger kan også bidra med å søke enklere hjelpemidler.

Det er brukeren som er søker av hjelpemiddelet. Som formidler er det vår oppgave å gi en faglig vurdering og begrunnelse av behovet for hjelpemidlet det søkes om. Hjelpemidlet skal være nødvendig og hensiktsmessig. Det skal gjøres en vurdering om det finnes andre hensiktsmessige tiltak før en søker om et hjelpemiddel som f.eks opptrening, gjøre aktiviteter på en annen måte eller boligvurdering.

Kommunens ergoterapitjeneste kan gi veiledning og hjelp til brukere og andre kommunale tjenester om hvordan de kan søke om enklere hjelpemidler. Ergoterapitjenesten bistår med funksjonsvurdering av behov for hjelpemidler som krever spesiell tilpasning, begrunner søknad og gir opplæring i bruk. Ved søknad om aktivitetshjelpemidler må det bemerkes at det kan være egenandel. Brukeren må selv dekke ti prosent av det hjelpemiddelet koster, begrenset til kr. 4000 (aktivitetshjelpemiddel over 26 år)

NAV Hjelpemiddelsentral behandler søknader og fatter vedtak om utlån og de veileder kommunens formidlere i sammensatte og kompliserte saker.

Kommunalt hjelpemiddellager bistår med montering og enkle reparasjoner.  

Leveringstid

Søknad av hjelpemidler kan ta litt tid da søknaden skal behandles av flere før vedtak besluttes og hjelpemiddelet evt bestilles til søker. Ventetiden kan være lenger i enkelte tilfeller hvor det søkes mer avanserte hjelpemidler.

Ved livets slutt (terminal fase) eller ved alvorlige trykksår, kan vi be hjelpemiddelsentralen om hastebehandling av søknaden. I Halden kommune leveres hjelpemidler ut hver mandag til kommunalt lager. Ved en hastebehandling vil hjelpemiddelet komme innen førstkommende mandag, forutsett at sentralen har hjelpemidlet på lager.

Ulykker, tap, skade

Bruker av lånte hjelpemidler har plikt til å melde fra til NAV hjelpemiddelsentralen om tap av hjelpemidler, skade på hjelpemiddelet og ulykker, nesten-ulykker. Du kan også kontakte kommunal ergoterapeut eller fysioterapeut ved behov for bistand til å melde ifra.

Når du låner tekniske hjelpemidler har du ansvar for å

 • Få nødvendig opplæring i bruk
 • Sette deg inn i bruksmåten
 • Foreta vedlikehold som vask og enklere vedlikehold.
 • Gi beskjed om tap av hjelpemiddel, uhell og nesten uhell
 • Levere tilbake hjelpemidler når behovet opphører til kommunalt hjelpemiddellager.
 • Hjelpemiddelet kan ikke selges, byttes, lånes bort, leies ut eller pantsettes.

Levering hjem og levere tilbake

Hjelp til utkjøring og montering

Når søkte hjelpemidler har ankommet korttidslager vil du få hjelp av kommunalt hjelpemiddellager til levering og montere det hjemme hos deg. Det vil bli gjort avtale med deg om tidspunkt for levering.

Levere inn selv

Når du ikke er i behov av hjelpemiddelet skal selv levere det tilbake hjelpemiddelet til kommunalt hjelpemiddellager i ukedager mellom 08.00-15.00.

Hjelp til innlevering og demontering

Hvis hjelpemiddelet er vanskelig å få med seg, må demonteres eller det er vanskelig for deg å levere det av andre årsaker, kan hjelpemiddelet hentes av kommunalt hjelpemiddellager etter avtale.

Overføring av hjelpemidler til andre

Hjelpemidler skal ikke overføres fra en person til en annen uten at det avklares med Nav Hjelpemiddelsentralen.

Ansatte

Ergoterapeut - Klikk for stort bilde
Ergoterapeut - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Ergoterapeut - Klikk for stort bilde
Ergoterapeut - Klikk for stort bilde
Ergoterapeut - Klikk for stort bilde
Ergoterapeut - Klikk for stort bilde
Ergoterapeut - Klikk for stort bilde
Ergoterapitjenesten
Mobil 932 43 186