Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Klinisk etikk-komité

Klinisk etikk-komité

Klinisk etikk- komité (KEK) er et tverrfaglig sammensatt faglig forum for drøfting av faglig-etiske utfordringer i tjenesteområdet Helse og mestring. Komiteen er et formelt organ forankret hos direktør for kommunalavdeling helse og mestring. 

Logo Klinisk etikk-komité - Klikk for stort bildeMandat

Klinisk etikk-komité drøfter saker som tjenestemottakere, pårørende, helsepersonell og andre opplever som vanskelig eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs. Mange vanskelige situasjoner løses i hverdagen, men i enkelte situasjoner oppstår det tvil om hva som er den beste løsningen. Klinisk etikk-komité kan bistå til en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål gjennom en tverrfaglig systematisk drøfting. Komiteen kan bistå slik at partene, om mulig, får drøftet saken i fellesskap, og på forespørsel være et rådgivende organ. Komiteen treffer ikke kliniske beslutninger, har ingen sanksjonsmyndighet, men kan bidra som en beslutningsstøtte for tjenestene. Klinisk etikk-komité er ikke et klageorgan.

Klinisk etikk-komité skal

 • fremme refleksjon og drøfting av etiske problemer og dilemmaer
 • være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet etiske problemer i forkant eller etterkant
 • på forespørsel, hvis mulig, bidra med råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
 • bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioriteringer å gjøre
 •  bidra til at tjenestemottakere og pårørende erfarer møtet med tjenesten på en best mulig måte

Sammensetning

For å sikre nødvendig bredde i drøftinger er klinisk etikkomité i tillegg til å være tverrfaglig sammensatt, også representert med medlemmer fra ulike tjenesteområder innenfor kommunalavdeling helse- og mestring. Komiteen er representert med fagarbeider, lege, sykepleiere, vernepleier, prest, psykolog, og lekmannsrepresentanter. Selv om medlemmene ikke representerer sine yrkesgruppers interesser, bidrar den faglige variasjonen positivt til hensikten, å sikre bredde i drøftingene.

Medlemmer av klinisk etikk-komité: 

 • Heidi Karlsen, leder – 414 34 555,  heidi.karlsen@halden.kommune.no
 • Iwona Vegstein, iwona.vegstein@halden.kommune.no
 • Lillian Lillemoen. Lekmannsrepresentant
 • Monica Torp Borg, monica.torp.borg@halden.kommune.no
 • Ann Kristin Eylertsen, ann.kristin.eylertsen@halden.kommune.no
 • Trine Lindhaugen, trine.lindhaugen@halden.kommune.no
 • Kristin Bakkevig, kristin.bakkevig@halden.kommune.no
 • Inger Lund Olsen, Inger@haldenser.no
 • Svein Norheim, sveinor@halden.net
 • Anne - Gerd Dybedal Mathisen, annegerd.mathisen@halden.kommune.no
 • Özel Despina Hansen, ozel.despina.hansen@halden.kommune.no

Kontakt

Klinisk etikk-komité stiller seg til rådighet for tjenestemottakere, pårørende og ansatte, og ber om hjelp til at informasjonen spres. Komiteens medlemmer kan kontaktes på e-post. Komiteen kan også bistå med veiledning og/eller undervisning i etikk og systematisk etisk refleksjon.