Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Kommunale fysioterapeuter

Kommunale fysioterapeuter

Fysioterapitjenesten deles inn i to områder; fysioterapi for barn og fysioterapi for voksne/eldre.

De kommunale fysioterapeutene har treningsal og kontorer på Helsehuset. Helsehuset er nå stengt i en periode hvor det bygges om og oppgraderes, og de er nå å finne i lokaler i tidligere Karrestad sykehjem, Vidars vei 22. Dette er forventet å vare fram til 2022/23. Bassenget på Helsehuset er stengt i samme periode.

For å ta et vurderingsbesøk eller starte en behandlingsserie, ønsker vi en skriftlig henvisning.

Fysioterapi - henvisning (ODT, 29 kB)

Fysioterapi for barn:

Vi jobber med barn og unge innenfor ulike områder, ofte i nært samarbeid med andre faggrupper. Vår jobb består av kartlegging, behandling og veiledning. 

Vi har en fagspesifikk kompetanse om barns bevegelsesutvikling som del av barnets totale utvikling, og om hvordan barn lærer og utvikler ferdigheter. Fysioterapeutene fokuserer på fysisk aktivitet som virkemiddel for å fremme helse og deltakelse for alle barn, uavhengig av funksjonsevne og mestringsnivå. 

Vi møter de minste barna på helsestasjonen, ofte med informasjon og råd til foreldre knyttet til bevegelse og utvikling.I barnehage og skole kan det være aktuelt med veiledning og informasjon til personalet om hvordan en kan tilrettelegge og organisere slik at barna opplever positiv livsutfoldelse gjennom fysisk mestring. I hjemmet og på institusjon veileder vi foreldre, andre omsorgspersoner og personale i håndtering og tilrettelegging for at barn med funksjonsbegrensninger skal oppnå deltakelse og mestring ut fra sine forutsetninger. 

Fra om med skoleåret 2018-19 har vi også hatt et prosjekt støttet av Helsedirektoratet der fysioterapeuter jobber med fysisk aktivitet som en del av skolehelsetjenesten i 2. og 3. klasse, ved tre av grunnskolene i Halden, prosjektet er nå inne i sitt 3.skoleår. Vi har i tillegg to gruppetilbud for barn og unge hvor man kan vurderes for plass etter henvendelse til våre tjenester.

Tirsdagsgruppen:

Tirsdager har fysioterapeutene trening på Hjortsberg skole kl 14.30-15.30

Her trener fysioterapeutene sammen med en mindre gruppe barn. Vår målsetting er å gi barna en opplevelse av å mestre grunnleggende motoriske ferdigheter. Vi vektlegger at barna skal trives og føle seg trygg i aktivitet og oppleve at det er gøy å være i bevegelse. Gjennom varierte øvelser, spill og leker trener vi for å bedre balanse, koordinasjon, styrke og andre basisferdigheter.  Her vil de få tett oppfølging og tilrettelegging av fysioterapeuter og tilrettelegging for sitt nivå.

Med denne treningen ønsker vi at barna skal føle seg trygge og få motorisk selvtilit som de kan ta med seg til andre arenaer. 

Torsdagsgruppen:

Hver torsdag har vi trening på Låby skole kl 14.30 - 15.30

Her har fysioterapeutene gruppetrening for barn og ungdom fra 6. og opp til 10. trinn. Vi fokuserer på treningsglede og finne aktiviteter som barna ønsker å bli bedre på eller som de trives med. Barna skal få bedre motoriske ferdigheter og kjenne at de mestrer et bredt spekter av aktiviteter. Dette er en gruppe som passer for barn som kanskje har prøvd ulike idretter men ikke helt funnet sin nisje eller de som ikke har deltatt på aktiviteter, men som gjerne ønsker å prøve seg frem i et variert sett med idretter og aktiviteter.

Her trener vi på styrke, balanse, hurtighet, ulike spill og aktiviteter. Vi setter mestring og treningsglede i høysete i denne gruppen. 

Fysioterapi for voksne/eldre:

Tjenesten for voksne/eldre omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling og re/habilitering. Den utføres i hjemmet, omsorgsboliger, trygdehybler, institusjoner som eldresenter eller sykehjem, dagsenter og på rehabiliteringsavdelingen slik at vi har et bra tilbud for de som har et rehabiliteringsbehov som ikke kan ivaretas i hjemmesituasjonen.
Det kurative arbeidet innebærer trening, tilpasning av hjelpemidler, undersøkelse og behandling. Vi tar gjerne et vurderingsbesøk når det ikke er avklart hva behovet er.

Vi er også tilgjengelige ved behov for instruksjon og veiledning hos pleiere eller pårørende.

Målet er at brukeren skal klare seg selv i størst mulig grad der dette er mulig, og at omgivelsene er godt nok tilrettelagt for å få det til.

Personer som er i behov av individuell oppfølging, og er i stand til å ta seg ut til fysioterapeut på egenhånd ved hjelp av offentlig transport eller taxi oppfordres til å kontakte privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd.      

Vi har gjennom ulike tilbud også et fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid for å bidra til å eliminere eller redusere risikofaktorer for å utvikle sykdom og lidelse, samt motvirke forverring av sykdomstilstand.

Vi har følgende gruppetilbud for voksne/eldre:

Ta kontakt med fysioterapitjenesten dersom noen av gruppene er aktuelle for deg eller noen du kjenner.

Høst/vinter 2020/21

Sterk og stødig

Deltakere i Sterk og Stødig er senior (65+) med en begynnende ustøhet eller følelse av å være svakere i beina enn tidligere. Du må kunne gå uten hjelpemidler innendørs, og fortsatt klare deg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. Du må komme deg til og fra treningen på egenhånd. Treningen foregår på Folkets Hus tirsdag kl 12.30 og vi håper etter hvert å kunne starte opp flere grupper.

Stavgang for alle

Torsdager kl.10.00 fra den store parkeringsplassen ved Festningen. For deg som vil gå med staver i ditt tempo. Åpent for alle. Ta gjerne med staver selv, men vi har også noen par til utlån. Møt opp i god tid. Lavterskeltilbud, trenger ingen påmelding.

Balansegruppe

For å delta i gruppen har vi følgende kriterier: balanseproblemer, ikke bruke ganghjelpemidler inne til vanlig og være motivert for trening.

Gruppene holdes i lokalene på Karrestad på onsdager kl 13.00 og torsdager kl 12.30.

Parkinsongruppe

Dette er en treningsgruppe for deg som har fått diagnosen Parkinson, og er gående uten ganghjelpemiddel. Gruppen holdes på Karrestad tirsdager kl 10.00. Det vil også bli startet opp en gruppe til i nær fremtid.

Trimgruppe for mennesker som har eller har hatt kreft

Lavterskeltilbud for å komme i gang med fysisk aktivitet, på Karrestad tirsdager kl.12.30. 

Bassenggruppe

Bassenget ved Halden helsehus er stengt i forbindelse med ombygging.

Frisklivssentral

Frisklivssentralen er et tilbud for de som har fått eller er i fare for å få en livsstilsykdom og som er motivert for å gjøre en endring i hverdagen. Man kan henvises gjennom NAV, fastlegen eller ta kontakt selv. Det er flere gruppetreningstilbud i tilbudet til Frisklivssentralen.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering representerer en ny tenkemåte i helse- og omsorgstjenestene. Istedenfor å tilby brukere med funksjonssvikt kompenserende og passiviserende tiltak, får de et rehabiliteringstilbud med mål om bedre mestring av dagligdagse gjøremål, med utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte. Teamet er tverrfaglig og fungerer også som et mer spesialisert hjemmerehabiliteringsteam i tilfeller hvor dette er aktuelt.

Bassenggruppe

Bassenget ved Halden helsehus er stengt i forbindelse med ombygging.

Alle gruppetilbud og tjenester generelt følger fastsatte retningslinjer for smittevern. Det skal oppleves trygt å delta på våre treningstilbud.

Jens Fredrik Aas
Fysioterapeut
E-post
Telefon 932 10 303
Mobil 932 10 303