Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Langtidsavdeling og Lindrende enhet

Helsehuset er under ombygging

Helsehuset og mellombyggets alle avdelinger er flyttet til tidligere Karrestad sykehjem, Vidars vei 22, 1781 Halden. 

Helsehuset var opprinnelig planlagt å stå ferdig for innflytting vinter/vår 2021/22. 
Fremdriftsplanen vil trolig bli utsatt noe som følge av utfordringene med koronapandemien. 

Langtidsavdeling og Lindrende enhet

Dette er en avdeling hvor det bor langtidspasienter. De ansatte har fokus på god allmenn omsorgsfunksjon, i tillegg til økt kompetanse på lindrende pleie for alvorlig syke og døende. 

Søk om helsetjenester (DOCX, 112 kB)

Her finner du kommunens kvalitetsstandard på de forskjellige helsetjenestene

Avdelingen for langtidsplasser og Lindrende enhet er lokalisert i 4.etasje på Halden Helsehus. Avdelingen er fordelt på rom for palliativ/lindrende behandling og for langtidspasienter.

Avdelingen har god sykepleiedekning, motiverte og faglig engasjerte medarbeidere og et trivelig arbeidsmiljø. Det er fast ansatt lege tilknyttet avdelingen som sikrer legetjenester av god kvalitet med kontinuitet og tett oppfølging av pasientene. Legen er en del av institusjonslegeteamet i kommunen med fem fast ansatte leger i fulle stillinger.

Tid til etikkrefleksjon er prioritert som et viktig ledd i kollegastøtte og fagutvikling. Vi samarbeider tett med kreftkoordinator, pasientkoordinator, hjemmesykepleien og de andre avdelingene på Helsehuset.

Lindrende enhet

På 4. avdeling er det satt av rom for pasienter i den siste fasen i livet. Med stort fokus på smertelindring og sorgarbeid har avdelingen opparbeidet en kompetanse på lindrende pleie. 

Kvalitetsstandard Tidsbegrenset opphold i institusjon (PDF, 106 kB)

Lindrende enhet skal sørge for å

  • sikre trygghet, forutsigbarhet og respekt.
  • gi god symptomlindring, støtte, hjelp og veiledning til pasienten og hans pårørende.
  • gi helhetlig omsorg i et tverrfaglig miljø. Teamet består av lege, sykepleiere, sykepleiere med spesialutdanning, hjelpepleiere, ergoterapeut, fysioterapeut og diakon.
  • med utgangspunkt i den enkelte pasients behov bidra til at livet oppleves så rikt og meningsfylt som mulig, til tross for alvorlig sykdom.
  • tilby avlastningsopphold for pasienter med alvorlig kronisk sykdom og støtte til deres pårørende. Gi helhetlig omsorg i et tverrfaglig miljø. 

Lindrende enhet setter helheten for familien høyt

  • Alvorlig sykdom berører hele familien og det er viktig at de nærmeste kan være sammen med pasienten så mye de ønsker. Derfor har vi ingen spesiell visittid og det er mulig å overnatte i avdelingen.
  • Det finnes et samtalerom i stille og rolige omgivelser.
  • Det er også et pårørenderom med mulighet for overnatting og en lekekrok for de minste. Her kan pårørende se film, lese, høre på musikk eller bare hvile seg.
  • Personalet er opptatt av å være tilgjengelig for de nærmeste og å kunne gi støtte og være samtalepartnere i en vanskelig situasjon.
Langtidsavdeling og Lindrende enhet
Telefon 488 65 667
Anna-Lena Skogsrud
Sykepleier
E-post
Mobil 940 33 520