Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Prosjekt fengsel til egen bolig

Prosjekt fengsel til egen bolig

Dersom den straffedømte ønsker å tilpasse seg samfunnet igjen etter endt soning, og ikke vil havne tilbake i fengsel, medfører dette store utfordringer for den som skal løslates. Erfaring viser at dersom løslatelsen skal være vellykket må rehabiliteringsarbeidet begynne i god tid før løslatelsesdagen og i mange tilfeller allerede ved soningsstart.

En vellykket løslatelse til et liv uten kriminalitet avhenger først og fremst av den domfelte selv. Samtidig er det mange etater som har ansvar for å støtte og bidra.

Dersom den innsatte velger at soningstiden skal være ”ikke-tid”, og glemme verden på utsiden av fengselet, viser erfaring og forsking at sannsynligheten for ny kriminalitet, nye dommer og nytt opphold i fengsel øker. Det er de første timene og dagene etter løslatelsen som er mest kritisk når det gjelder risiko for tilbakefall. Å få ”tettet denne glippsonen” er et ansvar både for den innsatte, kriminalomsorgen og kommunen. Denne ”tettingen” må begynne i god tid før løslatelsen. Dette arbeidet er beskrevet bl.a. i St.meld. nr. 37 (2007 -2008) og betegnes som ”Tilbakeføringsgarantien”.

Om utfordringene er store for den som skal løslates, kan utfordringene også være store for etater som er satt til å bistå den innsatte, dvs. ansatte i Kriminalomsorgen og ansatte i hjelpeapparatet på utsiden av muren. Dette har flere årsaker. En årsak kan være at hvert enkelt fengsel og hver enkelt kommune er organisert forskjellig, med egne regler og egne kulturer. Dette gjør at det kan være vanskelig å orientere seg i forhold til samarbeids-partnere enten du er på den ene eller andre siden av muren. En annen viktig erfaring som er gjort i prosjektet ” Fra fengsel og institusjon til egen bolig i Halden” er at vi mener så mye om hverandre og vet svært lite. Vi lever alle i hver vår verden og tror at slik jeg oppfatter og ser verden slik gjør også andre det. Slik er det bare ikke. 

For å prøve å gjøre våre verdener litt mere samkjørte, og med et ønske om å gjøre arbeidet rundt den enkelte innsatte enklere, har Halden kommune valgt å lage en ”Rutine og prosedyrehåndbok for arbeidet med Haldensere under soning”. Vi har et håp og en tro på at dette kan bidra til å gjøre mulighetene for den løslatte i å lykkes større.

Imidlertid er både Kriminalomsorgen og kommunen levende organismer og hele tiden i utvikling og under endring. Vi må derfor regne med at det som blir skrevet i dag, nødvendigvis ikke stemmer i morgen. Det er derfor viktig med et nært samarbeid og en god dialog mellom alle parter. 

ROP-Rutinehåndboka (PDF, 248 kB)