Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Demenskoordinator

Demenskoordinator

Demenskoordinator arbeider for at personer med en demenssykdom og deres pårørende skal få en bedre hverdag.

Demens er en fellesbetegnelse på flere beslektede tilstander som fører til gradvis økende svinn av nerveceller og tap av funksjoner i hjernen.

På grunn av dette utvikles gradvis de typiske kjennetegnene med reduserte kognitive funksjoner, svekket kontroll over følelseslivet og etter hvert sviktende funksjonsevne.

 • Ca 77000 mennesker i Norge har en demenssykdom. 
 • Hvert år er det minst 10.000 nye tilfeller. Innen 2040 antas det å bli en fordobling av antall demenssyke.
 • Forekomsten øker med stigende alder, men kan også ramme yngre under 65 år. 

Det er viktig å ta kontakt tidlig for å bekrefte eller avkrefte om det er en demenssykdom det dreier seg om. Flere forskjellige demenssykdommer gir ulike symptomer og forløp. Ved å søke hjelp kan unødig frustrasjon og engstelse forbygges. Om du selv eller en som står deg nær har hukommelsesproblemer eller demenssykdom kan du ta direkte kontakt med demenskoordinatoren.

Kontaktinformasjon:

Vikarierende Demenskoordinator
Lene Høvik Talberg
Tlf 932 44 096
lenehovik.talberg@halden.kommune.no

Typiske symptomer ved demens er:  

 • svekket hukommelse. Konsentrasjonsvansker
 • orienteringsvansker (klokke, dato, dag, sted osv)
 • tap av dømmekraft
 • nedsatt evne til planlegging
 • nedsatt evne til abstrakt tenkning - en tar ting bokstavelig
 • språket endres og blir gjerne usammenhengende og repeterende
 • problemer med enkle hverdagshandlinger, som for eksempel matlagning, påkledning osv
 • vansker med kontroll av blære og avføring
 •  følelsesmessig ustabilitet, irritabilitet, manglende initiativ og endret sosial  funksjonsevne.
 •  alle symptomene oppstår ikke samtidig.

 

Hva kan demenskoordinatoren 
gjøre for de demenssyke? 

 • utredning i hjemmet i samarbeid med fastlege/sykehjemslege
 • samtaler
 • råd og veiledning
 • hvordan møte sykdommen og fremtiden

Hva kan demenskoordinatoren
gjøre for de pårørende?

 • kartlegge situasjonen
 • være en samtalepartner
 • tilby pårørendeskole
 • tilby samtalegrupper