Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger

Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger

Under Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger finner du:

  • hjemmesykepleie
  • praktisk bistand/hjemmehjelp
  • tilrettelagte boliger

Søk helsetjenester (DOCX, 112 kB)

Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger er Marianne Horgen.
Epost: marianne.horgen@halden.kommune.no

Hjemmesykepleie (personrettet hjelp) er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir pleie, omsorg og veiledning til hjemmeboende syke og funksjonshemmede.

Praktisk bistand/hjemmehjelp er hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Det blir foretatt et hjemmebesøk med kartlegging av søkerens behov, før vedtak gjøres. Tjenestene tildeles etter individuell vurdering av behovet ut fra gitte kriterier. Tjenestene tildeles for en tidsbegrenset periode.

Tilrettelagte boliger har ansvar for boligene med heldøgnsbemanning i enheten. 

Her finner du kommunens kvalitetsstandard på de forskjellige helsetjenestene

Hjemmesykepleien sone Sentrum
Mobil 932 43 214
Hjemmesykepleien sone Rokke
Mobil 932 43 205
Hjemmesykepleien sone Idd
Mobil 932 43 221
Hjemmesykepleien sone Berg
Mobil 932 43 201