Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Tilrettelagte boliger

Tilrettelagte boliger

Dette er omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, men hvor brukeren bor som i eget hjem.

Søk helsetjenester (DOCX, 112 kB)

Søsterveien, Brygga, Bergheim trygdeboliger, Hagegata og Vaterland er tilrettelagte boliger for brukere med bistandsbehov utover det hjemmesykepleien kan bidra med - i en selvstendig boform. 

Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne i de ulike boligene ut fra kartlagte behov hos den enkelte.


Det er viktig å understreke at brukere/beboere i boliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Boligene skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad.

Besøkstid er etter samråd med brukeren. Det er ikke åpningstid på den enkelte bolig, men dører er lukket og må åpnes av bruker eller personal avhengig av tiden på døgnet.

For boligene som retter seg mot brukere med demenssykdom ønsker vi at det tas kontakt med personalet dersom man ønsker å besøke brukere utover tidsrom mellom 09 og 20. Det er viktig at personalet her kan spille inn på brukerens og medbrukers behov når det kommer besøk, som til tider kan virke forstyrrende for noen av brukerne.

Tilrettelagte boliger er organisert under Enhet hjemmebaserte tjenester. Enhetsleder er Marianne Horgen, marianne.horgen@halden.kommune.no

Bergheim tilrettelagt bolig
Telefon 489 94 808
Vaterland
Telefon 474 74 238
Søsterveien tilrettelagt bolig
Telefon 69 17 25 13
Brygga tilrettelagt bolig
Telefon 458 77 806