Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Avlastningstiltak

Avlastningstiltak

Kommunen tilbyr pårørendestøtte som opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad til  personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter.

Kvalitetsstandard for avlastning i eller utenfor institusjon (PDF, 92 kB)

Typer avlastning utenfor hjemmet

Voksne med særlig tyngende omsorgsarbeid for ektefelle/samboer/partner:

  1. Her vil avlastningsopphold i sykehjem/heldøgns bemannet tilrettelagt bolig være aktuelt tilbud.

Foreldre med særlig tyngende omsorgsarbeid for barn under 18 år:

  1. Her vil avlastningsopphold i avlastningsinstitusjoner som kommunen har inngått  avtale med eller i private avlastningshjem være aktuelle tilbud.

Hva koster det?

Kommunen har plikt til å tilby ulike avlastningstiltak.
Avlastning er gratis.

Hvordan søke?

Avlastning utenfor hjemmet søkes ved å benytte kommunens søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester Søknad om tjenester/registrering av behov (DOCX, 112 kB)

Når kommunen har mottatt din søknad, vurderes ditt behov.

Etter en kartleggingssamtale, vil et vedtak/avgjørelse i saken bli sendt til din digitale postkasse i Altinn eller pr post.

Hva menes med særlig tyngende omsorgsarbeid?

Eksempler på særlig tyngende omsorgsarbeid er:

  • om du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid.
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.

Formålet med avlastning utenfor hjemmet

Avlastningen skal gi den som yter særlig tyngende omsorgsarbeid rom for regelmessig, fritid og mulighet for ferie, samt tid til å bevare sitt sosiale nettverk.

Kommunen vurderer behovet for bistand, og skal i samarbeid med den enkelte omsorgsyter avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av et slikt avlastningstiltak.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med Koordinerende fellestjeneste

  • Avlastning som omhandler barn/yngre personer; Annette Næss og  Silje Jolma Bergstrøm
  • Avlastning som omhandler voksne/eldre;  Bodil Lorentsen
Annette Margrethe Næss
sosialkonsulent
E-post
Mobil 932 44 075
Silje Jolma Bergstrøm
Vernepleier/Konsulent
E-post
Telefon 474 73 253
Mobil 474 73 253
Bodil Lorentsen
Konsulent
E-post
Mobil 969 45 637