Kommunal bolig

Kommunal bolig

Halden kommune har et begrenset antall kommunale utleieboliger som leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Kvalitetsstandard kommunal bolig (PDF, 100 kB)

Hva er en Kommunal bolig?

Halden kommune har et begrenset antall kommunale utleieboliger.  Boligene er i all hovedsak små leiligheter med 1 soverom. 

Tildeling av kommunale boliger er ikke en lovbestemt tjeneste. Det er imidlertid bestemt i helse- og omsorgstjenesteloven at kommunen har en plikt til å medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

Du må ha hatt en botid i Halden kommune på 2 år for å bli vurdert for en kommunal bolig.

Hvordan søke Kommunal bolig?

Kommunal bolig søkes ved å benytte kommunens søknadsskjema

Søk om tjenester (DOCX, 112 kB)

Når kommunen har mottatt din søknad, vurderes ditt behov. Etter en kartleggingssamtale vil et vedtak/avgjørelse i saken bli sendt til din digitale postkasse i Altinn eller pr post.

Ved en innvilgelse av kommunal bolig inngås en husleiekontrakt, og det betales husleie fastsatt ut fra boligmarkedet generelt (gjengs leie).

Bodil Lorentsen
Konsulent
E-post
Mobil 969 45 637