Langtidsplass- og korttidsplass i institusjon

Langtidsplass- og korttidsplass i institusjon

Rett til å få plass i institusjon av kortvarige eller langvarig art inntrer når kommunen ikke kan gi forsvarlig hjelp i hjemmet

Kriterier for å få innvilget plass i institusjon

Retten til sykehjemsplass har du når forsvarlig helse- og omsorgshjelp ikke kan gis ved tiltak i hjemmet eller i annen form utenfor institusjon.

Sykehjemsplass kan du ha krav på etter opphold på sykehus, f.eks. kortvarig i forbindelse med nødvendig rehabilitering, eller langvarig i forbindelse med varig og alvorlig sykdom.

Du kan ha rett til institusjonsplass hvis hjelpen du mottar i hjemmet ikke (lenger) kan gis på forsvarlig vis. Det er helsepersonell på vegne av kommunen som tar stilling til om du har krav på plass i sykehjem.

Dersom det anses at du må ha sykehjemsplass for å oppfylle kravet om nødvendig helsehjelp, kan du ikke stilles på venteliste for å få plass. Du har da krav på å få den straks etter at vedtaket er truffet.

Venteliste

Dersom du oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold, men det likevel anses forsvarlig at du kan bo hjemme i påvente av ledig plass, har du krav på vedtak om dette.

Vedtaket innebærer at du er kvalifisert for langtidsopphold og settes på venteliste. Kommunen skal føre venteliste over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold, og må treffe nytt vedtak ved tildeling av konkret plass.

Typer institusjonsplass

Langtidsplass i institusjon

Langtidsplass i institusjon har du krav på når forsvarlig helse- og omsorgshjelp ikke kan gis ved tiltak i hjemmet eller i annen form utenfor institusjon, og at dine helseendringer er kroniske. Det er helsepersonell som vurderer ditt behov for langtidsplass.

Korttidsplass i institusjon

Korttidsplass i institusjon kan du ha krav på etter opphold på sykehus, f.eks i forbindelse med nødvendig rehabilitering eller vurdering av din funksjon etter gjennomgått sykdom eller funksjonsendringer.

Dette kan innvilges i de tilfeller der slik rehabilitering eller vurdering ikke kan gjennomføres i eget hjem på en forsvarlig måte med bistand fra hjemmetjenesten eller Hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen.

Hva koster en institusjonsplass?

Kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon. Dette er bestemt i lov.

Egenandelens størrelse ved korttidsopphold

Kommunen kan ta betaling pr. døgn for korttidsopphold. Betalingssatser besluttes statlig og reguleres årlig.

Endringer oppdateres i Forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester    

Egenandelens størrelse ved langtidsopphold

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 9 000 pr. år, kan det kreves betalt 75 prosent årlig.

Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.

Beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp på kroner 42 900 pr. år. Endringer av oppgitte summer/tall kan skje, og dette oppdateres i Forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester    

Hvordan søke?

Søknad om plass i institusjon kan søkes om ved å benytte kommunens søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Søknad om tjenester/registrering av behov

Når kommunen har mottatt din søknad, vurderes ditt behov.

Etter en kartleggingssamtale/innhenting av saksopplysninger, vil et vedtak med avgjørelse i din sak bli sendt til din digitale postkasse i Altinn eller pr post.

Ved spørsmål om tjenesten 

Bodil Lorentsen
Konsulent, Koordinerende fellestjeneste
Tlf. 969 456 37
bodil.lorentsen@halden.kommune.no

Ved spørsmål om vederlagsberegning 

Helene Løvhaug
konsulent, Koordinerende fellestjeneste
Mob. 40404451  
helene.lovhaug@halden.kommune.no