Langtidsplass- og korttidsplass i institusjon

Langtidsplass- og korttidsplass i institusjon

Rett til å få plass i institusjon av kortvarige eller langvarig art inntrer når kommunen ikke kan gi forsvarlig hjelp i hjemmet

Søk helsetjenester

Kriterier for å få innvilget plass i institusjon

Retten til sykehjemsplass har du når forsvarlig helse- og omsorgshjelp ikke kan gis ved tiltak i hjemmet eller i annen form utenfor institusjon.

Sykehjemsplass kan du ha krav på etter opphold på sykehus, f.eks. kortvarig i forbindelse med nødvendig rehabilitering, eller langvarig i forbindelse med varig og alvorlig sykdom.

Du kan ha rett til institusjonsplass hvis hjelpen du mottar i hjemmet ikke (lenger) kan gis på forsvarlig vis. Det er helsepersonell på vegne av kommunen som tar stilling til om du har krav på plass i sykehjem.

Dersom det anses at du må ha sykehjemsplass for å oppfylle kravet om nødvendig helsehjelp, kan du ikke stilles på venteliste for å få plass. Du har da krav på å få den straks etter at vedtaket er truffet.

Venteliste

Dersom du oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold, men det likevel anses forsvarlig at du kan bo hjemme i påvente av ledig plass, har du krav på vedtak om dette.

Vedtaket innebærer at du er kvalifisert for langtidsopphold og settes på venteliste. Kommunen skal føre venteliste over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold, og må treffe nytt vedtak ved tildeling av konkret plass.

Ved spørsmål om tjenesten 

Bodil Lorentsen
Konsulent, Koordinerende fellestjeneste
Tlf. 969 456 37
bodil.lorentsen@halden.kommune.no

Ved spørsmål om vederlagsberegning 

Helene Løvhaug
konsulent, Koordinerende fellestjeneste
Mob. 40404451  
helene.lovhaug@halden.kommune.no

Bodil Lorentsen
Konsulent
E-post
Mobil 969 45 637