Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Koordinerende fellestjeneste

Koordinerende fellestjeneste

Koordinerende fellestjeneste koordinerer kommunens helse- og omsorgstjenester i samhandling med andre etater innad i kommunen og med eksterne aktører for å sikre helhet og sammenheng i tilbudet til tjenestemottakerne.

Enhetsleder for koordinerende fellestjeneste er Sissel Lund.
E-post: sissel.beate.lund@halden.kommune.no

Nestleder Lise-Karine Thøgersen.
E-post: lise-karine.thogersen@halden.kommune.no

Koordinerende fellestjeneste har det overordnede forvaltningsansvaret for alle enkeltvedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester, og har ansvar for mange fagområder og forvaltningsområder.

Enheten er direkte underlagt direktør Helse og mestring, og enhetsleder er delegert ansvar for all saksbehandling og tildeling av tjenester fattet i enkeltvedtak.

Enheten jobber målrettet med fokus på samarbeid, råd og veiledning. Dette er i tråd med kommunens visjon om at tjenester skal baseres på faglighet og brukermedvirkning, som ivaretar trygghet, verdighet og mestring.