Dyrehold i tettbygd strøk

Dyrehold i tettbygd strøk

Dyrehold i tettbygd strøk kan ofte føre til nabokonflikter ved at det oppstår hygieniske ulemper i form av lukt, forurensning, avfall og støy som for noen er til stor sjenanse. Det kan oppleves som en forringelse av bomiljøet.

Med dyrehold menes hunder, katter, duer, kaniner, fjærkre, hester, kyr, sauer, geiter o.l. som blir ivaretatt i bopel eller i umiddelbar nærhet (duekleiv, kaninbur, fjærkrebur o.l. i hagen).

Hvis du vurderer å få deg husdyr som kan få innvirkning på naboene dine, vil det være lurt å ha en dialog i forkant. Undersøk om naboene er positive til dyreholdet. Dersom det skulle komme klager, bør dyreeier ta hensyn til dette, og være åpen for å gjøre endringer.

Regelverk

Dyrehold skal drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at det ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. Det er eieren som er ansvarlig for å utføre beskyttelsestiltak og ta de forholdsregler som ellers er nødvendige for å forebygge, hindre eller motvirke at slik virkning oppstår.

Forholdsregler

  • Det er viktig at antallet dyr ikke overstiger det som er forsvarlig og det som eier kan mestre på en rimelig måte. Drift av dyrepensjonat krever spesiell tillatelse fra Mattilsynet.
  • Alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller forurensning for omgivelsene.
  • Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand o.l., skal forvaltes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Dyrenes oppholdssted bur/hus e.l. må til enhver tid holdes rene. Skadedyr, som rotter, mus m.m. skal ikke forekomme.
Emilie Charlotte Libowitz
E-post