Miljø og helse i barnehager og skoler

Miljø og helse i barnehager og skoler

​Formålet til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt å forebygge sykdom og skade.

Forskriften inneholder bl.a. bestemmelser om beliggenhet, utforming og innredning av inne- og uteområder, psykososiale forhold, rengjøring og vedlikehold, sikkerhet og beredskap, smittevern, inneklima og luftkvalitet, lys og lydforhold, sanitære forhold og avfallshåndtering. I tillegg stilles det krav om at virksomheten har et internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskriften på en systematisk måte. Kravene i forskriften gjelder både ved planlegging, bygging, tilrettelegging og drift av skolen eller barnehagen.

Les mer i veilederne til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler:

Godkjenning og tilsyn

Kommunen skal godkjenne og føre tilsyn med miljøet i alle barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. I Halden kommune er denne oppgaven plassert hos kommuneoverlegen og rådgiver for miljørettet helsevern. Forskriften fungerer sammen med opplæringsloven kapittel 9a som barnas arbeidsmiljølov, og godkjenningsordningen er et sentralt virkemiddel for å sikre barns arbeidsmiljø.

Barnehager og skoler skal godkjennes når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. Utvidelse eller endring av virksomheten vil si renovering av eksisterende barnehage/skole, tilbygg til eksisterende barnehage/skole, midlertidige erstatningslokaler eller driftsmessige endringer som omlegging av driftsform eller utvidelse av antall barn/elever.  

Godkjenningsprosessen består av to trinn, der planer for nyetableringer eller utvidelser skal vurderes, og det skal gis en endelig godkjenning når virksomheten er klar til å starte opp. Det må derfor sendes inn to søknadsskjemaer i godkjenningsprosessen.

Trinn 1- søknad om samtykke til planer

Eier av virksomheten søker om samtykke til planer for ny barnehage/skole eller større endringer/utvidelser/rehabiliteringer/tilbygg mv. Samtykke bør gis samtidig med at plan- og bygningsmyndigheten behandler rammesøknaden for tiltaket. Miljørettet helsevern skal ha alle planer for nye og endringer av eksisterende virksomheter inn til vurdering.

Trinn 2 - søknad om godkjenning av arbeidsmiljø

Leder for virksomheten søker om godkjenning ifølge bestemmelser omkring driften av barnehagen/skolen. Miljørettet helsevern skal gi endelig godkjenning når prosjektet er ferdig, før det tas i bruk. Trinn 2-søknaden er en søknad om godkjenning av barns/elevers arbeidsmiljø.

Søknadsskjemaene er basert på forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og veilederne til forskriften.