Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Miljø og helse i barnehager og skoler

Miljø og helse i barnehager og skoler

​Formålet til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt å forebygge sykdom og skade.

Kapittel 9A i opplæringsloven sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Sammen utgjør dette barns og elevers «arbeidsmiljølov».

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v

Forskriften inneholder bl.a. bestemmelser om beliggenhet, utforming og innredning av inne- og uteområder, psykososiale forhold, rengjøring og vedlikehold, sikkerhet og beredskap, smittevern, inneklima og luftkvalitet, lys og lydforhold, sanitære forhold og avfallshåndtering. I tillegg stilles det krav om at virksomheten har et internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskriften på en systematisk måte. Kravene i forskriften gjelder både ved planlegging, bygging, tilrettelegging og drift av skolen eller barnehagen.

Les mer i veilederne til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler:

Miljø og helse i barnehagen og skolen

Godkjenning og tilsyn

Kommunen skal godkjenne og føre tilsyn med miljøet i alle barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. I Halden kommune er denne oppgaven plassert hos kommuneoverlegen og rådgiver for miljørettet helsevern. Forskriften fungerer sammen med opplæringsloven kapittel 9a som barnas arbeidsmiljølov, og godkjenningsordningen er et sentralt virkemiddel for å sikre barns arbeidsmiljø.

Barnehager og skoler skal godkjennes når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. Utvidelse eller endring av virksomheten vil si renovering av eksisterende barnehage/skole, tilbygg til eksisterende barnehage/skole, midlertidige erstatningslokaler eller driftsmessige endringer som omlegging av driftsform eller utvidelse av antall barn/elever.  

Godkjenningsprosessen består av to trinn, der planer for nyetableringer eller utvidelser skal vurderes, og det skal gis en endelig godkjenning når virksomheten er klar til å starte opp. Det må derfor sendes inn to søknadsskjemaer i godkjenningsprosessen.

Trinn 1- søknad om samtykke til planer

Eier av virksomheten søker om samtykke til planer for ny barnehage/skole eller større endringer/utvidelser/rehabiliteringer/tilbygg mv. Samtykke bør gis samtidig med at plan- og bygningsmyndigheten behandler rammesøknaden for tiltaket. Miljørettet helsevern skal ha alle planer for nye og endringer av eksisterende virksomheter inn til vurdering.

Skjema barnehage (ODT, 37 kB)

Skjema skole (ODT, 33 kB)

Trinn 2 - søknad om godkjenning av arbeidsmiljø

Leder for virksomheten søker om godkjenning ifølge bestemmelser omkring driften av barnehagen/skolen. Miljørettet helsevern skal gi endelig godkjenning når prosjektet er ferdig, før det tas i bruk. Trinn 2-søknaden er en søknad om godkjenning av barns/elevers arbeidsmiljø.

Søknadsskjemaene er basert på forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og veilederne til forskriften.

Skjema barnehage (ODT, 33 kB)

Skjema skole (ODT, 32 kB)