Friplass på kulturskolen

Friplass på kulturskolen

Elever kan gis friplass på økonomisk grunnlag.

Dette innvilges til elever i alder til og med videregående skole, eller maks fylt 18 år i skoleårets høstsemester, når samlet personlig skattbar brutto årsinntekt for foresatte er på kr. 280.000,- eller lavere.

Friplassen gjelder den inntekt foresatte har kalenderåret eleven begynner på kulturskolen. Hvis inntekten i løpet av året kommer over fribeløpet, plikter søkeren å gi beskjed til kulturskolen.

  • Beløpet oppjusteres årlig innen 20.august. 
  • Barnebidrag regnes som inntekt. 
  • Kontantstøtte og/eller barnetrygd regnes ikke som inntekt. 
  • Betalingsfritak gjelder ikke for instrumentleie.

Hvordan søke om friplass?

For å søke om friplass må  eget skjema benyttes.

Søke om friplass (PDF, 213 kB)

Skjemaet kan ikke sendes elektronisk. Ta en utskrift. Fyll ut skjemaet og lever/send det til kulturskolen. Svar på søknad om friplass sendes bare til elever (søkere som har bekreftet plass på kulturskolen).

Vær oppmerksom på at en underskrevet søknad gir kommunen rett til å innhente opplysninger om foresattes inntekt i inntil 2 år etter at friplass er innvilget. Saksbehandler har taushetsplikt. Uriktige opplysninger som fører til friplass gir etterbetaling av elevavgift pluss gebyr.

Hvis en elev ikke benytter seg av godkjent friplass av andre årsaker enn sykdom, mister eleven sin plass.