Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Feiing

Korona

Som følge av pandemien Covid-19 er vi nødt til å omstille driften i en periode. Vi har for tiden ikke anledning til å gå inn i boliger. Av denne grunn utføres det ikke tilsyn med fyringsanlegg i hjemmet eller feiing fra loft.

Feiing

Feiing av pipe/fyringsanlegg er et viktig brannforebyggende arbeid. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann.

Feiing

Etter at du har mottatt varsel om feiing, må du som huseier sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem godkjent stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Dessuten må du sørge for at ildstedet er lukket forsvarlig.  

  • Om feiing skal utføres fra feieluke må du tilrettelegge for adkomst.      
  • Dersom ingen er hjemme ved feiing må du som eier på forhånd ha bekreftet at det er klargjort for feiing.

Feiing omfatter feiing av pipeløp, kanaler, og røykrør samt uttak av sot. Dersom vi skal fjerne sot må du som eier eller en som representerer eier være tilstede. Hvis ikke brannforebyggeren kommer inn, og ikke får gjort denne delen av sitt arbeid, er du selv ansvarlig for å fjerne soten. 

Feiervesenet skal sørge for behovsprøvd feiing av fyringsanlegg. Brannforebyggeren vil vurdere tilstand, mengde og type sot i fyringsanlegget og vil så settes en hyppighet for feiing.

Brannforebyggeren gir også veiledning om blant annet riktig fyring, slokkeutstyr, røykvarslere og rømningsveier.

For å ivareta en høy virkningsgrad på ildstedet og god utnyttelse av brenselet bør ildsteder også feies ved behov. Feiing av ildsted, er en ekstratjeneste som feiervesenet utfører ved bestilling.

Ta kontakt om du har spørsmål

Dersom du har spørsmål om tilsyn, feiing eller varsling, kan du kontakte oss på 
telefon 69 17 45 19 eller e-post:  feiing-tilsyn@halden.kommune.no

Krav til stiger og feieplattform

Krav til veggstige - adkomst til tak

Før brannforebyggeren kommer må du som eier sørge for at veggstige er satt opp til, eller ligger klar på bakken nedenfor takstigen.

Stigen skal stå stødig, og rekke ca. 1 meter over taket. Dersom det er fare for at stigen kan gli må stigefeste monteres for at løs veggstige skal kunne benyttes til adkomst. Stigen kan ikke settes direkte mot skorsteinen.

Stigen skal være av varig ubrennbart materiale. Stiger av jern eller treverk er ikke godkjent.

Dersom du ikke selv er i stand til å hente frem stigen, kan du kontakte brannforebyggeren for å få hjelp.

Krav til takstige - adkomst på tak

Der feiing foregår fra tak med helling, skal det være montert takstige – både for at brannforebyggeren skal kunne bevege seg trygt og for å unngå skade på taket.

Alle bygg bygd etter 1989 (eller der det er lagt nytt tak) skal ha typegodkjent takstige montert etter monteringsanvisningen.

På bygg som er bygd før 1989 (og det ikke er lagt nytt tak) kan det benyttes gamle takstiger. Takstigen skal da være av ubrennbart, varig material og være festet til bærende takkonstruksjon. Stiger av jern og treverk er ikke godkjent.

Takstigen skal ligge inntil pipa og gå opp til mønet, eventuelt i overkant av pipa, slik at brannforebyggeren kan stå i takstigen (der det ikke er feieplattform) under feiingen.

Krav til feieplattform

Piper der minste høyde fra tak til toppen av pipa er over 1,2 meter må ha stige, feieplattform eller feieluke.

Stige og feieplattform skal være typegodkjent, og montert i henhold til monteringsanvisning. Avstand til pipetopp skal ikke overstige 1,2 meter. Eventuell feieluke skal være montert i henhold til gjeldende krav.

Brannstasjon
Mobil 69 17 45 19