Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Tilsyn med fyringsanlegg

Korona

Som følge av pandemien Covid-19 er vi nødt til å omstille driften i en periode. Vi har for tiden ikke anledning til å gå inn i boliger. Av denne grunn utføres det ikke tilsyn med fyringsanlegg i hjemmet eller feiing fra loft.

Tilsyn med fyringsanlegg

Alle boliger med fyringsanlegg vil få besøk av brannforebygger. Ved tilsynet gjennomgår huseier og brannforebyggeren hele fyringsanlegget og ser på brannsikkerheten. Med fyringsanlegg menes skorstein i hele sin lengde, ildsted, røykrør, sotluke og feieluke.     

Tilsyn      

Som huseier må du på oppfordring kunne fremlegge dokumentasjon som viser at ildsted er montert i henhold til monteringsanvisning (produktbeskrivelse)       

Brannforebyggeren vektlegger å informere om generell brannsikkerhet i bygget. Brannforebyggeren gir informasjon om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsforhold, i tillegg til fyringsteknikk og fyringsvaner.

Kan du ikke være til stede selv ved tilsynet, kan du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.

Ta kontakt om du har spørsmål

Dersom du har spørsmål om tilsyn, feiing eller varsling, kan du kontakte oss på 
telefon 69 17 45 19 eller e-post:  feiing-tilsyn@halden.kommune.no        

Tenk gjennom egen brannsikkerhet før vi kommer på besøk

  • Er boligen utstyrt med tilstrekkelig antall røykvarslere? Det skal minst være en fungerende røykvarsler i hver etasje.
  • Finnes det godkjent slokkeutstyr i boligen?
  • Er rømningsveier tilgjengelige?

Behovet for elektrisitet er stadig økende. Er boligen av eldre dato er det ikke sikkert at strømnettet i boligen er dimensjonert for dagens bruk. Er du i tvil om dette bør du kontakte elektriker.

Husk at all bruk av elektriske apparater er en mulig årsak til brann.

Etter gjennomført tilsyn

Etter besøket får du tilsendt en tilsynsrapport. Dersom det ble avdekket feil eller mangler må dette rettes. Mer informasjon om dette står i rapporten.

Når feilene er rettet må du melde i fra om dette.

Tilbakemelding etter tilsyn