Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Varsel om tilsyn eller feiing

Varsel om tilsyn eller feiing

Eiere av bolig eller fritidsbolig med pipe/ildsted skal ha jevnlig feiing og tilsyn av fyringsanlegget.

Eier vil automatisk bli kontaktet på SMS eller med post i forkant av feiing og tilsyn.

Før feierseksjonen kommer for å feie eller føre tilsyn med fyringsanlegget, blir du som eier varslet med en SMS. I SMS-varselet står det en del informasjon som du eller din representant bør merke seg før tilsynet gjennomføres.

Slik ser meldingene ut:

Varsel om tilsyn med fyringsanlegg

Feierseksjonen ved Halden brann- og feiervesen kommer for å utføre tilsyn med fyringsanlegget i overnevnte adresse. Da dette er et lovpålagt tilsyn som må gjennomføres, ber vi eier eller representant for eier om å gjøre klart, slikt at feierseksjonen har uhindret tilgang til hele fyringsanlegget.

Brann- og eksplosjonsvernloven §34 - Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m.

Tilsynet omfatter kontroll av:

 • Fyringsanlegget (skorstein, ildsted og tilhørende tilkoblinger).
 • Endringer av anlegget fra tidligere tilsyn.
 • Veiledning om fyring og bruk av anlegget
 • Informasjon om generell brannsikkerhet i boligen
 • Videre vil det bli gitt informasjon om blant annet røykvarsler, slokkeutstyr og rømningsforhold.

Huseier må fremvise den nødvendige dokumentasjon for fyringsanlegget som tilsynsmyndigheten skulle finne nødvendig.

Dersom tidspunktet ikke passer, gi tilbakemelding snarest mulig slik at det kan avtales et nytt tidspunkt.

Tilsynet gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) §11 1. ledd, bokstav h, samt forskrift om brannforebygging (forebyggendeforskriften) av 17. desember 2015, nr. 1710, §§6 og 17.

Ta kontakt om du har spørsmål

Dersom du har spørsmål om tilsyn, feiing eller varsling, kan du kontakte oss på 
telefon 69 17 45 19 eller e-post: feiing-tilsyn@halden.kommune.no

Varsel om feiing

Feierseksjonen ved Halden brann- og feiervesen kommer for å foreta feiing hos deg. Etter å ha mottatt varsel om feiing, skal eieren sørge for at brannforebyggeren har tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget. Henviser til §6, 3. ledd i forskrift om brannforbygging.

Viktig informasjon til huseier/bruker/beboer før feiing utføres:

 • Alle ildsteder, luker, spjeld og trekk må være lukket, så unødig nedsoting unngås.
 • Stiger for atkomst til taket må være klargjort og klar for bruk.
 • Innvendige stiger må være lett tilgjengelige og klargjort.
 • Sotluke og feieluke må være tilgjengelig.
 • Huseier er ansvarlig for uttak av sot hvis brannforebyggeren ikke har tilgang til å gjøre det på dagtid.
 • Intet må være til hinder for feiingens utførsel.

Dersom feiing ikke kan utføres den fastsatte dag, eller det må avtales et fast klokkeslett, må huseier/bruker ta kontakt til feierseksjonen for ny avtale. Hvis feiing ikke kan utføres pga. sykdom eller værmessige utfordringer, vil feiing bli utført førstkommende dag, eller et nytt varsel vil bli sendt. 

Tilbakemelding

Har vi vært på tilsyn og du har fått en tilsynsrapport med mangler, kan du sende oss en tilbakemelding ved å gå inn på lenken under:

Tilbakemelding etter feiertilsyn

Brannstasjon
E-post